Bij de aanpassing van beleid wordt rekening gehouden met klimaatveranderingen waaronder zeespiegelstijging en bodemdaling. Dit is in lijn met het advies van de Commissie Veerman (Deltacommissie) van september 2008. Dit advies is grotendeels overgenomen in het Nationaal Waterplan met het hoogwaterbeschermingsbeleid. Aan dit beleid wordt ook aandacht besteed in het Provinciale Waterplan.

Hoogwaterbeschermingsbeleid

De veiligheidsnormen van de dijkringgebieden in Nederland liggen vast in de Waterwet. Of deze normen nog voldoen of moeten worden aangepast, blijkt de komende jaren binnen het landelijke Deltaprogramma. De primaire waterkeringen spelen daarbij een grote rol. De aanleg, instandhouding en verbetering van dijken is een taak van de waterschappen. De rol van de provincie hierin is coördinerend.

Controle van waterkeringen

Volgens de wet moeten de primaire waterkeringen (dijken) in ons land elke 6 jaar nauwkeurig geïnspecteerd worden door de waterschappen. De uitkomst wordt gerapporteerd aan de provincie. Zij beoordeelt de rapportages, voegt ze per dijkringgebied samen en stuurt ze naar het rijk. De dijkvakken die door deze controle afgekeurd moeten worden, komen op het landelijke dijkverbeteringsprogramma. Ook voor waterkeringen langs regionale wateren geldt een verplichte controle.

Waterbergingsgebieden

Naast het onderhouden en verbeteren van regionale keringen, laten waterschappen ook waterbergingsgebieden vollopen in tijden van zeer hoge rivierafvoeren. Hiermee wordt zoveel mogelijk wateroverlast en schade voorkomen in te beschermen gebieden.

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links

Contacten (1)

Open Links Sluit Links