Bij de aanpassing van beleid wordt rekening gehouden met klimaatveranderingen waaronder zeespiegelstijging en bodemdaling. Dit is in lijn met het advies van de Commissie Veerman (Deltacommissie) van september 2008. Dit advies is grotendeels overgenomen in het Nationaal Waterplan met het hoogwaterbeschermingsbeleid. Aan dit beleid wordt ook aandacht besteed in het Provinciale Waterplan.

Hoogwaterbeschermingsbeleid

De veiligheidsnormen van de dijkringgebieden in Nederland liggen vast in de Waterwet. Of deze normen nog voldoen of moeten worden aangepast, blijkt de komende jaren binnen het landelijke Deltaprogramma. De primaire waterkeringen spelen daarbij een grote rol. De aanleg, instandhouding en verbetering van dijken is een taak van de waterschappen.

De grote rivieren

Naast het hebben van goede waterkeringen, zoals dijken, is het ruimer maken van de grote rivieren een belangrijke te nemen maatregel. In Noord-Brabant worden de komende jaren drie grote verruimingsmaatregelen uitgevoerd:

  • Noordwaard,
  • Overdiepse Polder
  • en Volkerak-Zoommeer.

De rol van de provincie hierin is coördinerend.

Deltaprogramma

De Provincie Noord-Brabant neemt actief deel in het Deltaprogramma

Controle van waterkeringen

Volgens de wet moeten de primaire waterkeringen (dijken) in ons land elke zes jaar nauwkeurig geïnspecteerd worden door de waterschappen. De uitkomst wordt gerapporteerd aan de provincie. Zij beoordeelt de rapportages, voegt ze per dijkringgebied samen en stuurt ze naar het rijk. De dijkvakken die door deze controle afgekeurd moeten worden, komen op het landelijke dijkverbeteringsprogramma. Ook voor waterkeringen langs regionale wateren geldt een verplichte controle. In 2012 starten de waterschappen hiermee. In 2013 volgt rapportage aan de provincie. Zo ontstaat een goed beeld van de kwaliteit van de keringen. Zonodig volgen verbeteringen.

Waterbergingsgebieden

Naast het onderhouden en verbeteren van regionale keringen, laten waterschappen ook waterbergingsgebieden vollopen in tijden van zeer hoge rivierafvoeren. Hiermee wordt zoveel mogelijk wateroverlast en schade voorkomen in te beschermen gebieden.

Zie ook

Links naar (2)

Open Links Sluit Links

Contacten (1)

Open Links Sluit Links