Lees meer...

Wat is de goede manier om goederen naar een andere plek te brengen, hoe kan het duurzamer? Vragen die niet alleen de vervoerder zelf invult, maar ook overheden, zoals de provincie. Waarom? Omdat het voor de provincie belangrijk is dat goederen zo efficiënt en duurzaam mogelijk in en door Noord-Brabant gaan. Dit helpt Brabantse bedrijven om beter te presteren en kosten te besparen. Het milieu wordt niet onnodig belast en Brabanders hebben een goede leefomgeving. 

Hoe werkt de provincie aan beter goederenvervoer in Brabant?

De provincie brengt zelf geen goederen rond. Ze kan wel meewerken aan projecten die ervoor zorgen dat de omstandigheden om goederen beter of duurzamer naar een andere plek te brengen beter worden. Bijvoorbeeld door bedrijventerreinen beter bereikbaar te maken. En helpen tankstations met andere brandstoffen op te zetten. Of bedrijven beter hun onderlinge gegevens laten delen. 

Ook is het belangrijk dat goederenvervoer past bij hoe wij onze leefomgeving willen inrichten in Brabant.  Hoe kunnen vrachtwagens, treinen en binnenvaartschepen in en door Brabant rijden en varen zonder te veel overlast voor omwonenden? Hieraan werkt de provincie samen met andere partijen (bedrijven, de rijksoverheid, gemeenten, havenbedrijven, belangenorganisaties, scholen en universiteiten).  

Goederen worden op 4 manieren naar een andere plek gebracht. Via: 

  • weg
  • water
  • spoor
  • buisleidingen (alléén voor gassen en vloeistoffen)

Daarbij zijn 3 onderwerpen belangrijk voor goederenvervoer: 

Bereikbaarheid

Succesvol goederenvervoer kan alleen als de plekken waar opgehaald of gebracht wordt goed bereikbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is een bedrijventerrein met een binnenhaven. Als er niet genoeg kade is, kunnen minder binnenvaartschepen aanmeren en dus ook minder goederen via de binnenvaart vervoerd worden. Bereikbaarheid geldt ook voor vrachtauto's. Hierbij kunnen slimme verkeerslichten helpen om vrachtwagens sneller naar en van bedrijven te laten rijden. De provincie werkt aan bereikbaarheid door bijvoorbeeld mee te betalen aan meer kademuren. Of door techniek te laten ontwikkelen waardoor bedrijven slimmer vrachten combineren. 

Verduurzaming

Goederenvervoer zorgt net als ander verkeer voor vrijkomen van klimaatgassen. In het Klimaatakkoord is geregeld dat Nederland zich inzet om die vrijkomende gassen terug te brengen. Het vrachtverkeer (vooral op de weg en kanalen) draagt daaraan bij. De provincie kijkt niet naar de voertuigen, maar naar de infrastructuur die nodig is voor de vrachtwagens en binnenvaartschepen om duurzamere brandstoffen te tanken of om hun accu’s op te laden. 

Samenhang met de omgeving

 Goederenvervoer zorgt ook voor economische ontwikkeling. Het gebeurt midden in de omgeving, waar ook ander verkeer is (bv. spoorgoederenvervoer op dezelfde rails als de NS-treinen). Maar ook waar gebouwd wordt en waar klimaatverandering een rol speelt (bv. hoge en lage waterstanden). En waar ook mensen leven. Zo moet goederenvervoer over het spoor ook passen bij woningbouw rond stations. Belangrijk is dat goederenvervoer samenwerkt met andere programma’s binnen en buiten de provincie. Zo sluit goederenvervoer aan bij de omgeving en bij de ontwikkeling daarvan. Bij bouwen in binnensteden is het bijvoorbeeld belangrijk dat er ook ruimte voor logistiek is. Dan kunnen vrachtwagens en bestelbussen beter laden en lossen en kan er sneller gebouwd worden met minder overlast. Of dat er meegedacht wordt bij waterbeschermingsprogramma’s hoe binnenvaartschepen toch kunnen doorvaren. 

Lees minder...

Zie ook