Dienstverleningsnormen


In onderstaande tabel vindt u onze normen voor onze dienstverlening.

Onder de tabel worden nog enkele termen toegelicht.

Dienstverleningsnormen
Type dienst(verlening) Norm 1e reactie Norm afhandeling
Aanvragen van subsidie Reactie binnen 1 week beschikken binnen wettelijke termijn
Aanvragen van vergunningen Reactie binnen 1 week beschikken binnen wettelijke termijn
Aanvragen van ontheffing Reactie binnen 1 week beschikken binnen wettelijke termijn
Indienen van meldingen op grond van een wettelijke meldingsplicht Reactie binnen 1 week, waarbij wordt aangegeven of de melding voor kennisgeving wordt aangenomen of dat de provincie hier binnen de eventueel wettelijke termijn, of bij het ontbreken daarvan binnen 8 weken nog terugkomt.
klachten over (gedragingen van) provinciaal bestuur en/of medewerkers Reactie binnen 1 week antwoord binnen 10 weken + maximaal weken verlenging
Bezwaarschriften Reactie binnen 1 week beschikken binnen wettelijke termijn
Facturen betalen binnen 20 kalenderdagen na ontvangst
Telefoon beantwoorden binnen 30 seconden als de beller niet direct kan worden geholpen, wordt er binnen 1 werkdag teruggebeld
Overige correspondentie Reactie binnen 1 week, hetzij een antwoord hetzij een behandelbericht waarin wordt aangegeven binnen welke termijn een inhoudelijke reactie op het verzoek tegemoet mag worden gezien.

Toelichting bij tabel

  • Het kan bij een reactie gaan om een ontvangstbevestiging maar bijv. (bijvoorbeeld) ook om een bericht met verzoek om nadere informatie.
  • De wettelijke termijn ligt vast in de specifieke regeling (wet of verordening) waarop het verzoek is gebaseerd, dan wel de termijn die in de Algemene Wet Bestuursrecht is genoemd. Die termijn is niet gelijk in de verschillende regelingen en daarom volstaan we hier met deze algemene toelichting.

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.