<

Aanpak stikstof

 1. Aanpak piekbelasting
 2. Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS)
 3. Brabants overzicht stikstofdata
 4. Maatregelen voor minder stikstofuitstoot
 5. Natuurdoelanalyses
 6. Stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden
 7. Vergunningverlening wet natuurbescherming

Cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd

 1. Amateur- en professionele kunst
 2. Archeologie
 3. Beleidskader Levendig Brabant 2030
 4. Cultuur in Brabant
 5. Erfgoed en ruimte
 6. Erfgoed en verhalen
 7. Monumenten
 8. Sport in Brabant
 9. Subsidieregeling Levendig Brabant
 10. Talenten in de kunst (TalentHub Brabant)
 11. Vrijetijd in Brabant

Economie

 1. Arbeidsmarkt & Talent
 2. Brabant Startup Fonds
 3. Brabantse Impact Monitor
 4. Circulariteit & Duurzaamheid
 5. Clusters & Campussen
 6. Data & Digitalisering
 7. Innovatie & Technologie
 8. Internationaal

Energie

 1. Elektriciteit
 2. Energie en Gebouwde omgeving
 3. Energie en industrie
 4. Energie en Mobiliteit
 5. Energiebeleid
 6. Regionale Energie Strategieën (RES)
 7. Sociale innovatie
 8. Transportschaarste

Gezondheid

 1. Beleidskader Gezondheid 2021-2030
 2. Brede Welvaart
 3. Gezondheid in Brabant
 4. Samenwerken aan gezondheid
 5. Uitvoeringsagenda Gezondheid

Handhaving

 1. Gebiedsgericht Handhaven Mest
 2. Handhavingskoers
 3. Naleving & toezicht
 4. Omgevingsdiensten
 5. Samen Sterk in Brabant

Kwaliteit openbaar bestuur

 1. Beleidskader Toekomstbestendig Bestuur
 2. Bestuurlijke weerbaarheid en veiligheid
 3. Bestuurskracht gemeenten en waterschappen
 4. Interbestuurlijk toezicht
 5. Regionale samenwerking

Landbouw en voedsel

 1. Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030
 2. Boeren met natuur
 3. Innovatie Landbouw en Voedsel
 4. Landbouw en Gezondheid
 5. Mest in kringlooplandbouw
 6. Veehouderij
 7. Voedselsysteem

Milieu

 1. Beleidskader Milieu
 2. Bodem, ontgrondingen en stortplaatsen
 3. Duurzaamheid
 4. Geluid
 5. Luchtkwaliteit
 6. Omgevingsvergunning

Natuur en landschap

 1. Beleidskader Natuur 2030
 2. Biodiversiteit
 3. Brabantse landschappen
 4. Ecologische verbindingszones (EVZ)
 5. Natura 2000-gebieden
 6. Natuur en Samenleving
 7. Natuurbeheerplan
 8. Natuurnetwerk Brabant (NNB)
 9. Wet- en regelgeving natuur
 10. Wolf in Brabant

Omgevingsbeleid

 1. Beleidskaders
 2. Gemeentelijke omgevingsvisie
 3. Interim Omgevingsverordening (IOV)
 4. Omgevingsverordening Noord-Brabant
 5. Omgevingsvisie
 6. Omgevingswet
 7. Samenwerken aan de leefomgeving
 8. Samenwerken aan ruimtelijke opgaven

Ruimtelijke ontwikkeling

 1. Arbeidsmigratie
 2. Beleidskader Wonen en Werken
 3. Bevolking en wonen
 4. Gebiedsontwikkelingen
 5. Gebiedstransformaties
 6. Leegstand
 7. Ruimtelijk beleid
 8. Werklocaties

Veiligheid

 1. Bescherming tegen water
 2. Omgevingsveiligheid (externe veiligheid)
 3. Rampenbestrijding en crisisbeheersing
 4. Risicokaart

Verkeer en vervoer

 1. Feiten en cijfers verkeer
 2. Fiets
 3. Goederenvervoer en logistiek
 4. INDUSA
 5. Luchtvaart
 6. Openbaar vervoer
 7. Slimme mobiliteit
 8. Verkeers- en vervoersbeleid
 9. Verkeersveiligheid
 10. Wegbeheer en onderhoud
 11. Wegenprojecten in Brabant

Water en bodem

 1. Klimaatadaptatie
 2. Schoon water
 3. Vitale Bodem
 4. Voldoende water
 5. Waterbeleid en meetgegevens
 6. Waterveiligheid
 7. Zwemwater