Vitale Bodem


Brabant streeft naar een Vitale Bodem in 2030. Een vitale bodem is schoon, gezond en weerbaar. Dit is niet alleen essentieel voor een gezonde bedrijfsvoering en een toekomstbestendige agrarische sector.

Downloads

Het is ook heel belangrijk voor de veiligheid en gezondheid van de samenleving. De provincie stimuleert samen met partners deze ontwikkeling naar een Vitale Bodem. Door de urgentie van een duurzaam gezonde bodem bij een brede doelgroep onder de aandacht te brengen en kennisuitwisseling tussen professionals te faciliteren.

Wat is een Vitale Bodem?

Een vitale bodem is een bodem die vruchtbaar is, biodiversiteit (De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied.) huisvest, ziektes weert, water bergt en voedingsstoffen vasthoudt en gedoseerd afgeeft. Daardoor is de bodem in staat om klimaatverandering het hoofd te bieden, de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren en wateroverlast en verdroging tegen te gaan. Een Vitale Bodem draagt daarnaast ook bij aan de klimaatdoelstellingen door opslag van CO2. Het intensieve grondgebruik heeft ervoor gezorgd dat agrarische gronden zijn verdicht en minder vruchtbaar zijn geworden. Als agrarisch ondernemers hun bedrijf ook in de toekomst levensvatbaar willen houden, moeten zij nu en in de toekomst op verantwoorde wijze met hun bodem omgaan.

BodemUP

In het Regionaal Water- en Bodemprogramma (RWP) is aangegeven dat een vitale bodem van belang is voor een goede waterkwaliteit en het verhogen van de biodiversiteit. Daarnaast kan een vitale bodem de opbrengstrisico’s verminderen, die door klimaatverandering kunnen toenemen. Via het praktijkproject BodemUP 2.0 wordt aan deze opgave uitvoering gegeven. Via BodemUP worden agrariërs begeleid met het nemen van maatregelen om de bodem- en waterkwaliteit en het productievermogen te verbeteren. Hierbij staat maatwerk per bedrijf centraal. De agrariër stelt onder begeleiding van een bodemcoach het BedrijfsBodemWaterPlan op (BBWP). Kijk voor meer informatie over het project op bodemupbrabant.nl.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

BodemUP

BodemUP Brabant helpt boeren maatregelen te treffen die zorgen voor een vitale bodem.