Archeologie


Het archeologisch bodemarchief vormt voor meer dan 99% de enige bron van kennis van de menselijke geschiedenis. In de Brabantse bodem zit zoveel informatie verborgen over de geschiedenis en die moeten we koesteren zodat die informatie niet verloren gaat. Daarom dragen wij als provincie zorg voor het behoud van het archeologisch bodemarchief.

Onderzoek

In Brabant is een groot aantal organisaties actief in de archeologie en in de archeologische monumentenzorg. Behalve archeologische verenigingen, heemkundewerkgroepen en verenigingen op lokaal en regionaal niveau, zijn landelijk ook de universiteiten van Amsterdam en Leiden betrokken bij archeologische projecten. Daarnaast doen gespecialiseerde bedrijven en enkele grotere gemeenten archeologisch onderzoek of opgravingen. De provincie graaft zelf niet op, maar heeft de rol van schatbewaarder. Alle archeologische vondsten die - buiten de grote steden - bij opgravingen worden gedaan, zijn dan ook eigendom van de provincie.

Hoofddoelen van het provinciaal beleid

  • Duurzaam behoud en beheer van het archeologisch erfgoed in situ (in het landschap) door gebiedsbescherming.
  • Duurzaam behoud en beheer van het archeologisch erfgoed ex situ (het depot), als behoud in situ onmogelijk blijkt.
  • Vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor archeologie in Brabant.

Het Provinciaal Depot Bodemvondsten (PDB)

Sinds 2011 is het PDB Noord-Brabant gevestigd aan de Waterstraat 16 in ’s-Hertogenbosch. Het doel van het depot is een duurzaam behoud en beheer van het archeologisch erfgoed. Het erfgoed moet een bron blijven voor onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van Brabant. De provincie stimuleert de beleving van het erfgoed door het ruimschoots beschikbaar te stellen voor exposities. Daarvoor gelden enkele bruikleenvoorwaarden.

Collectie Provinciaal Depot Bodemvondsten

In het Provinciaal Depot Bodemvondsten zijn van ongeveer 2000 locaties in heel Brabant vondsten aanwezig, afkomstig uit opgravingen, waarnemingen en veldverkenningen. Per plaatsnaam zijn vondstlocaties beschikbaar met een aantal gegevens: de (huidige) gemeente, plaatsnaam, toponiem/locatienaam, jaar van de vondst(en) en de globale datering.

Bekijk een deel van de gerestaureerde vondsten van het Provinciaal Depot Bodemvondsten via Brabantserfgoed.nl.

Aanleveren van archeologische opgravingsgegevens door bedrijven

ArcheoDepot.nl vormt de garantie dat archeologische monumenten digitaal duurzaam behouden blijven.

  • Bedrijven die archeologische monumenten opgraven of ander archeologisch onderzoek uitvoeren, kunnen documentatie van deze opgravingen via een formulier digitaal aanleveren aan het ArcheoDepot.
  • Na het uploaden wordt de documentatie doorgezet naar het depot van de betreffende provincie, zodat deze daar samen met de vondst bewaard kan worden.
  • Tegelijkertijd wordt de originele digitale onderzoeksdocumentatie duurzaam gearchiveerd bij het landelijk e-depot DANS (Data Archiving and Networked Services).

Provinciaal Meldpunt Archeologische Bodemvondsten

Het doel van het Meldpunt Archeologische Bodemvondsten (MAB) is het vastleggen van archeologisch erfgoed voor het nageslacht. Het registreert vondstmeldingen van particulieren en archeologische vrijwilligers, zodat ze in het landelijk informatiesysteem (Archis) kunnen worden opgenomen. Het meldpunt werkt met het Archis-vondstmeldingsformulier, waarop archeologische vondsten geregistreerd worden. Archis is een geautomatiseerd 'archeologisch informatiesysteem' voor de Nederlandse archeologische vakwereld en de overheidsdiensten. Degene die een vondst meldt, ontvangt een bevestiging van het meldpunt. Een afspraak maken voor een bezoek in het veld om de vondst op locatie of thuis vast te leggen is ook mogelijk.

Een pakbon uploaden naar het Provinciaal Depot Bodemvondsten? Gebruik dan dit formulier.


Vragen?

Wij helpen u graag verder!