Beleidskader Natuur 2030


Brabant heeft een nieuwe lijn geformuleerd voor het natuurbeleid: biodivers en natuurinclusief, overal en voor iedereen.

Downloads

Brabant is een prachtige provincie met mooie natuur en een afwisselend landschap. Natuur is belangrijk als leefgebied voor planten en dieren en ook voor een gezonde en prettige omgeving om in te leven, te wonen en te werken.

Maar de natuur is ook kwetsbaar. De omstandigheden voor de Brabantse natuur en landschap zijn niet overal op orde. De druk op de natuur en de ruimte is groot, ook in Brabant. Grote veranderingen, zoals die van ons klimaat, de bodem, het water, verstedelijking en de energietransitie hebben gevolgen voor de leefbaarheid van onze regio zowel in dorpen en steden als daarbuiten.

Brabantse natuur robuust, inclusief en verbonden

Om het tij te keren, heeft de provincie een nieuw natuurbeleid, het Beleidskader Natuur 2030 (pdf, 4.2 MB) geformuleerd met concrete doelen en acties: de Uitvoeringsagenda 2023- 2027. (pdf, 11 MB) Samen met onze natuurpartners, vrijwilligersorganisaties, ondernemers en Brabanders werkt de provincie de komende jaren aan een robuuste, inclusieve en verbonden natuur.

Realiseren Natuurnetwerk Brabant

De provincie zet op de eerste plaats in op het verder realiseren van het robuuste Natuurnetwerk Brabant. We gaan door met het herstellen en versterken van Natura 2000-gebieden, het aanleggen van ecologische verbindingszones, het tegengaan van verdroging en het versterken van waardevolle natte natuurgebieden. Dit gaat samen met het herstel van water, bodem en luchtkwaliteit én de intensivering van het herstel van de overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Verschillende beleidssectoren, zoals natuur, landbouw en stikstof werken samen met de Brabantse natuurpartners.

Natuurinclusief en biodivers

Voor herstel van de teruggelopen biodiversiteit (De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied.) zetten we daarnaast in op het landelijk en het stedelijk gebied. We richten ons op een natuurinclusief Brabant waarbij de hele samenleving een rol gaat spelen, denk aan landbouw, water, energie, vrijetijdseconomie, de stad, de financiële sector, infrastructuur, bouw, gezondheidszorg, onderwijs en cultuur. We stellen een Brabantse Agenda Natuurinclusief op. We streven ook naar meer verbindingen in het landelijk gebied door aanleg van bomen, struiken, sloten en heggen.

In het stedelijk gebied richten we ons op de ondersteuning van gemeenten en particulieren voor meer groen in de leefomgeving en het vergroten van de biodiversiteit. Samen met gemeenten, woningcorporaties en andere maatschappelijke partijen ontwikkelen we daartoe een provinciaal Actieplan Vergroening. We stimuleren groene initiatieven, creëren we sterke netwerken en stimuleren we groene vrijwilligers.

Inspelen op kansen

Het nieuw natuurbeleid gaat uit van heldere ambities, doelen en acties, maar houdt ook rekening met de huidige dynamische tijd en de ontwikkelingen rondom stikstof, Nationaal Programma Landelijk gebied en klimaatdoelen. Waar mogelijk zullen wij samen met onze partners inspelen op de wet- en regelgeving die het Rijk en Europa stellen, op kansen en mogelijkheden.

Participatie

Natuurpartners en burgers hebben actief deelgenomen aan de opstelling van de concrete doelen en acties van dit nieuw natuurbeleid. De betrokken blijft groot, (jonge) Brabanders vinden natuur belangrijk en hun ambities zijn hoog.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Praatplaat Beleidskader

Samenvatting van de ambities en de lijnen van het Beleidskader Natuur.

Aan de slag met de Uitvoeringsagenda Natuur

In dit magazine nemen we u mee in alle stappen die gezet zijn bij het formuleren van de uitvoeringsagenda.