Bestuurskracht gemeenten en waterschappen


Het is voor de provincie van belang dat de Brabantse gemeenten in staat zijn om zelfstandig of in samenwerking met anderen de maatschappelijke opgaven te realiseren.

De afgelopen jaren is het takenpakket van de gemeenten sterk uitgebreid. Om al die taken goed uit te voeren moeten gemeenten steeds meer opereren in complexe samenwerkingsverbanden; met elkaar, met andere overheden, en maatschappelijke partijen. Daarmee worden steeds hogere eisen gesteld aan de kracht van het lokaal bestuur. De provincie richt zich op de inzet van kennis en expertise op de volgende terreinen:

  • De bestuurlijke verhoudingen tussen gemeenten onderling, tussen provincie en gemeenten, tussen provincies onderling en die met het Rijk.
  • Het volgen en monitoren van de door het programma VKB ingezette beweging met een focus op het functioneren van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
  • De bestuurlijke inrichting van de provincie en eventuele veranderingen daarbinnen, bijvoorbeeld door grenscorrecties of gemeentelijke herindeling.
  • De toetsing van de integriteit van gemeentelijke bestuurders die een overeenkomst willen sluiten met de gemeente waarin zij actief zijn. Dit is wettelijk niet geoorloofd, maar de provincie kan ontheffing van deze verboden handelingen verlenen.
  • Geschilbeslechting en aanwijzing tot samenwerking op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, als gemeenten hierom vragen.

Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.