Regionale Energie Strategieën (RES)


Er zijn flinke maatregelen nodig om de doelstellingen uit het Klimaatverdrag van Parijs (2015) en het Nederlandse Klimaatakkoord (2019) te halen. Overheden werken met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% ten opzichte van 1990 te verminderen. Hiervoor wordt op regionaal niveau een gezamenlijke strategie opgesteld.

Wat is een RES?

Nederland is opgedeeld in 30 energieregio’s: de RES-regio’s. Vier van die regio’s liggen in Brabant. Zij maken ieder een eigen Regionale Energiestrategie (RES). Met de RES maken gemeenten, waterschappen en provincie in de regio een plan om invulling te geven aan het Klimaatakkoord. Bij deze invulling is maatschappelijk draagvlak van belang en worden inwoners, bedrijfsleven en belangenorganisaties betrokken.

In de RES worden keuzes gemaakt voor het opwekken van duurzame elektriciteit, het besparen van energie en het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Bij de opwekking van elektriciteit gaat het in de periode tot 2030 vooral om het plaatsen van windmolens en zonnepanelen. Bij het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen denkt de RES na over isolatie van woningen en mogelijk een andere manier van het verwarmen van alle gebouwen. Alle acties om energie te besparen en op te wekken hebben gevolgen voor het elektriciteitsnet. Over het omgaan met deze gevolgen denkt de RES ook na.

Wat is de rol van de provincie?

De provincie is partner in de 4 Brabantse RES’en en zorgt voor onderlinge afstemming. Hiervoor is een overkoepelende stuurgroep. Bovendien bewaakt de provincie of de plannen passen in haar ruimtelijke beleid.

Brabantse afspraken over windmolens en zonnepanelen

Windmolens en zonnepanelen of -velden krijgen een plek in het Brabantse landschap. Daarbij zet de provincie in op een zorgvuldige inpassing, om de schaarse ruimte maximaal te benutten. Hiervoor zijn concrete en harde afspraken gemaakt, die de provincie ook handhaaft. Zo zijn natuurgebieden uitgesloten als mogelijke locatie voor duurzame opwek en heeft de provincie in de zonneladder een duidelijke voorkeursvolgorde afgesproken voor de plaatsing van zonnepanelen. Daarbij worden de mogelijkheden in de gebouwde omgeving zoveel mogelijk benut. Zon op land is alleen mogelijk als is aangetoond dat de mogelijkheden in de gebouwde omgeving niet beschikbaar zijn. Ook mogen zonneprojecten op land niet leiden tot het niet benutten van de mogelijkheden van zon op dak in de toekomst. Tot slot is vastgelegd dat zonneparken of windmolens alleen tijdelijk zijn toegestaan voor maximaal 25 jaar en dat de locatie weer leeg moet worden opgeleverd.

De 4 Brabantse RES-regio’s

In Brabant zijn 4 regio’s plannen aan het maken, welke inmiddels door de verschillende gemeenteraden zijn vastgesteld. Deze plannen zullen de gemeenten de komende maanden opnemen in het gemeentelijke beleid. Wilt u weten hoe het met de plannen in jouw regio is? Ga naar de website en vind meer informatie:

Meer weten?

Kijk voor de landelijke informatie over de RES op regionale-energiestrategie.nl of gebruik de RES-gespreksassistent voor factchecking en antwoorden op veelgestelde vragen.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.