Duurzaamheid


Duurzaamheid is voor de provincie de basis van het beleid. Brabant wil een provincie zijn die economische, sociale én ecologische vooruitgang boekt. Samen werken we aan een duurzame en groene toekomst voor alle Brabanders en de generaties na ons.

Duurzaamheid heeft daarom raakvlakken met meerdere beleidsterreinen van de provincie, zoals natuur, brede welvaart, duurzame mobiliteit, energie en circulaire economie. Per beleidsveld is de invulling van duurzame ontwikkeling verschillend.

Duurzaamheid als randvoorwaarde

Daarnaast is duurzaamheid een belangrijke randvoorwaarde in alles wat de provincie doet. Dit op 3 niveau's: de eigen organisatie, provinciale projecten en provinciaal beleid.

  • Om de eigen CO2-impact structureler aan te pakken, wordt de CO2-voetafdruk in beeld gebracht en maatregelen genomen om de uitstoot ze te verminderen. Bijvoorbeeld door het energieverbruik op kantoor en thuis te verlagen, door producten en grondstoffen in te kopen die circulair zijn en te kiezen voor groen transport en vervoer. We werken daarmee hard aan het verkleinen van onze voetafdruk. Deze aanpak is gestart in 2019 en noemen we De Duurzame Organisatie (DDO).
  • Op projectniveau betreft het bijvoorbeeld grote ruimtelijke en infrastructurele projecten (de aanleg van wegen). Hierin zoekt de provincie naar oplossingen die minder negatieve effecten op het milieu hebben. Bijvoorbeeld door een hoogwaardige inzet van secundaire materialen.
  • Op beleidsniveau gaat het erover of het beleid afkoerst op een toekomst die geen afbreuk doet aan de kansen voor generaties na ons. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare en klimaatneutrale energie en de omvorming van onze lineaire economie naar een circulaire economie.

Duurzaamheid in Brabant

Er gebeurt al veel op het gebied van duurzaamheid vanuit allerlei verschillende opgaven binnen de provincie. Daar krijgen we een groener, schoner en duurzamer Brabant voor terug. Bent u benieuwd wat de provincie doet rondom duurzaamheid en hoe u hieraan kunt bijdragen? Lees meer hierover op Brabant Doet Wat.

Naar Brabant Doet Wat

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.