Natuurbeheerplan


Het Natuurbeheerplan beschrijft de doelen en de subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden, landschapselementen en agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Daarnaast worden de ambities aangegeven voor gebieden in Brabant.

Het Natuurbeheerplan bestaat uit een beleidsdeel met beleidsdoelen en subsidiemogelijkheden voor het natuur- en landschapsbeheer (SNL) en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) én een bijbehorende interactieve kaart
De kaart van het Natuurbeheerplan bestaat uit de volgende kaartlagen:

  • Beheertypenkaart: bevat de actueel voorkomende natuur in Brabant in het veld en vormt de grondslag voor de beheersubsidie in het kader van het subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).
  • Ambitiekaart: geeft het gewenste eindbeeld van het Natuurnetwerk Brabant.
  • Kaartlagen voor agrarisch natuurbeheer (leefgebied agrarisch, leefgebied water en leefgebied klimaat): vormen de grondslag voor subsidie in het kader van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Ieder jaar worden de beleidstekst en de begrenzing van het Natuurnetwerk aangepast. Beide aanpassingen vinden in ontwerp plaats in april en worden, na ter inzagelegging, in september definitief door GS vastgesteld.
Daarnaast krijgen terreinbeheerders, natuurcollectieven, collectieven voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer en andere belanghebbenden de mogelijkheid om 2x per jaar aanpassingen te doen aan de beheertypenkaart (bijvoorbeeld na inrichting van percelen of indien de inrichting verkeerd op de kaart staat), de ambitiekaart of kaartlagen voor het ANLb. In april en november worden de wijzigingen van de Natuurbeheerplankaart vastgesteld door GS. Deze wijzigingen liggen niet ter inzage, maar er is wel bezwaar op mogelijk.
Om te bepalen of een beheerder in aanmerking komt voor beheersubsidie via SNL wordt getoetst op de Natuurbeheerplankaart van november. Voor ANLb wordt getoetst op de Natuurbeheerplankaart van september.

Doorgeven van wijzigingen

Iedere beheerder kan een wijzigingsverzoek indienen via natuurbeheerplan@brabant.nl. De wijziging moet een ecologische of hydrologische onderbouwing hebben. Voor het indienen van wijzigingen gelden de volgende perioden:

  • Grenswijzigingen: indienen tot 1 januari, ontwerpbesluit GS in april, definitief besluit GS in september.
  • Wijzigingen van de beheertypenkaart, de ambitiekaart of de kaartlagen voor het agrarisch natuurbeheer:
    • Indienen tot 1 januari, besluit GS in april.
    • Indienen tot 1 september, besluit GS in november.

Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Aantasting Natuurnetwerk Brabant

Gemeenten of terreinbeheerders constateren regelmatig dat in hun gemeente Natuurnetwerk Brabant (NNB) illegaal wordt aangetast of kwalitatieve verplichtingen (KV’s) niet worden nagekomen. Hoe zit het met toezicht en handhaving, wie is het bevoegde gezag en hoe kan er actie op de aantasting worden ondernomen?