Beleidskader Wonen en Werken


Het beleidskader Wonen en Werken is een update van het Brabantse verstedelijkingsbeleid. Dit beleidskader bevat een uitwerking van beleid voor de opgave Sterk stedelijk netwerk uit de Omgevingsvisie op het gebied van wonen en werken. Het beleidskader legt daarbij beleidskeuzes vast en bevat op hoofdlijnen de uitvoeringsstrategie die daarbij hoort.

Het ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant dat samen met Rijk en regio’s is gemaakt, is daarbij een belangrijke bouwsteen.

Passende woningen en duurzame werklocaties

Doordat de verstedelijkingsopgave veel andere opgaven raakt, is een samenhangende aanpak nodig die de verbinding met die andere belangen legt. Daarmee is de wens om de ontwikkeling van steden en dorpen slim te benutten en ook in te zetten op leefbaarheid, gezondheid, klimaat, energietransitie, circulariteit en mobiliteit. Bijzondere aandacht krijgen de vraag naar voldoende, passende woningen en de verduurzaming van werklocaties waarbij ‘het juist bedrijf op de juiste plek’ het uitgangspunt is.

Proces

Het beleidskader Wonen en Werken legt provinciale doelen en beleidskeuzes op dit vlak vast. Daarom is voor dit beleidskader een planMER gemaakt. In dat planMER zijn verschillende alternatieven met elkaar vergeleken en is beschreven wat de effecten van het voorgenomen beleid zijn.

Het beleidskader, inclusief bijbehorend planMER, heeft eind 2022 een inspraakprocedure doorlopen. Vanwege de verkiezingen in maart 2023 heeft de besluitvorming over het beleidskader stilgelegen. Najaar 2023 is dit weer opgestart en zijn recente inzichten uit het bestuursakkoord 'Samen maken we Brabant' en de in november vastgestelde woningbouwbehoeftecijfers verwerkt. In mei 2024 heeft Provinciale Staten het beleidskader Wonen en Werken vastgesteld.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.