Het Natuurbeheerplan bestaat uit een beleidsdeel met beleidsdoelen en subsidiemogelijkheden voor het natuur- en landschapsbeheer (SNL) en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) én een bijbehorende interactieve kaart

De kaart van het Natuurbeheerplan bestaat uit de volgende kaartlagen:

  • Beheertypenkaart: bevat de actueel voorkomende natuur in Brabant in het veld en vormt de grondslag voor de beheersubsidie in het kader van het subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL).
  • Ambitiekaart: geeft het gewenste eindbeeld van het Natuurnetwerk Brabant.
  • Kaartlagen voor agrarisch natuurbeheer (leefgebied agrarisch, leefgebied water en leefgebied klimaat): vormen de grondslag voor subsidie in het kader van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Ieder jaar worden de beleidstekst en de begrenzing van het Natuurnetwerk aangepast. Beide aanpassingen vinden in ontwerp plaats in april en worden, na ter inzagelegging, in september definitief door GS vastgesteld.
Daarnaast krijgen terreinbeheerders, natuurcollectieven, collectieven voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer en andere belanghebbenden de mogelijkheid om 2x per jaar aanpassingen te doen aan de beheertypenkaart (bijvoorbeeld na inrichting van percelen of indien de inrichting verkeerd op de kaart staat), de ambitiekaart of kaartlagen voor het ANLb. In april en november worden de wijzigingen van de Natuurbeheerplankaart vastgesteld door GS. Deze wijzigingen liggen niet ter inzage, maar er is wel bezwaar op mogelijk.
Om te bepalen of een beheerder in aanmerking komt voor beheersubsidie via SNL wordt getoetst op de Natuurbeheerplankaart van november. Voor ANLb wordt getoetst op de Natuurbeheerplankaart van september.

Doorgeven van wijzigingen

Iedere beheerder kan een wijzigingsverzoek indienen via natuurbeheerplan@brabant.nl. De wijziging moet een ecologische of hydrologische onderbouwing hebben. Voor het indienen van wijzigingen gelden de volgende perioden:

  • Grenswijzigingen: indienen tot 1 januari, ontwerpbesluit GS in april, definitief besluit GS in september.
  • Wijzigingen van de beheertypenkaart, de ambitiekaart of de kaartlagen voor het agrarisch natuurbeheer:
    • Indienen tot 1 januari, besluit GS in april.
    • Indienen tot 1 september, besluit GS in november.

Zie ook