De provincie wil dat Brabanders zich thuis blijven voelen op de plek waar zij wonen. Ook als er daarin steeds meer windturbines, zonneweides en andere duurzame energiebronnen verschijnen. Projecten die gaan over duurzame energieopwekking moeten dan ook niet alleen bijdragen aan de Brabantse energietransitie. Ze moeten ook van betekenis zijn voor de directe leefomgeving. Zo kan met een project een vraag of ambitie uit de streek worden opgelost. Of de opbrengsten van een project kunnen ten goede komen aan de gemeenschap.

Kleine energieprojecten

Veel Brabantse regio’s zijn actief met het ontwikkelen van kleine, lokale energieprojecten. De provincie ondersteunt de regio’s daarbij door kennis in te brengen en instrumenten, zoals het Energiefonds, aan te dragen waar regio’s gebruik van kunnen maken. Ook kan de provincie als intermediair optreden tussen het Rijk en de gemeenten.

Grootschalige projecten

Sommige grootschalige windenergieprojecten overschrijden verschillende gemeentegrenzen en vragen veel ontwikkeling. In zulke gevallen kan het nuttig en nodig zijn dat de provincie de regie neemt en het overzicht bewaart. Een mooi voorbeeld hiervan is het project windenergie A16. Langs deze snelweg is een windpark ontwikkeld van 100 MW. Een project waarbij omwonenden, bedrijven en gemeenten samen aan de slag gingen.

Omgevingsbeleid

Ondertussen legt de provincie in haar omgevingsbeleid vast aan welke randvoorwaarden gemeenten en initiatiefnemers zich moeten houden, bij de ontwikkeling van duurzame energie.