Deze video gaat over Subsidieregeling Levendig Brabant

Let op: U kunt geen aanvraag meer indienen omdat de aanvraagtermijn is verstreken. Of deze regeling in de toekomst nogmaals opengaat is nog niet bekend, hierover moet nog besluitvorming plaatsvinden. Wel kunt u zich per mail via levendig@brabant.nl aanmelden voor een lijst van belangstellenden, zodat u hierover geïnformeerd wordt.

Wat houdt de regeling Levendig Brabant in?

De subsidieregeling ‘Levendig Brabant’ bevat 2 onderdelen; Pilots Levendig Brabant en Stimulans voor Bewegen. Met deze regeling ondersteunt de provincie samenwerkingsinitiatieven op het gebied van cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd vanuit de samenleving. Voor het onderdeel Pilots Levendig Brabant was € 1.400.000 beschikbaar (tijdvak 1 € 700.000, tijdvak 2 € 700.000). Voor het onderdeel Stimulans voor Bewegen was € 1.050.000 beschikbaar (tijdvak 1 € 350.000 en tijdvak 2 € 700.000). Als provincie dragen we bij in het projectbudget met een subsidie van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000 wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan. Benieuwd naar de projecten die subsidie hebben ontvangen in het eerste tijdvak (10 mei-19 juli)? Zie:

Een overzicht van projecten die in het tweede tijdvak subsidie hebben ontvangen volgt.

Pilots Levendig Brabant

In de Pilots Levendig Brabant draait het om initiatieven die werken aan onze maatschappelijke opgaven door de verbinding te leggen tussen cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd. Het gaat om toekomstbestendige projecten die eraan bijdragen dat er in Brabant voor iedereen iets te beleven is, ook voor doelgroepen die nu minder goed bereikt worden.

Stimulans voor Bewegen

Met Stimulans voor Bewegen staan initiatieven die stimuleren dat meer Brabanders voldoen aan de beweegnorm centraal. Juist ook degenen die er nu nog niet aan voldoen. Meer bewegen zorgt namelijk ook voor sociale ontmoetingen. Het draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en aan de zelfredzaamheid van ouderen. Meer bewegen verlaagt ook het ziekteverzuim onder werknemers én verhoogt hun werktevredenheid en productiviteit. De wens om meer Brabanders te laten voldoen aan de beweegnorm sluit aan bij het provinciaal Beleidskader Gezondheid dat gericht is op het bereiken van drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030.

Zie ook