Deze video gaat over Subsidieregeling Levendig Brabant

Let op: het aanvragen van subsidie voor het 2e tijdvak is mogelijk vanaf 15 november.

Wat houdt de regeling Levendig Brabant in?

De subsidieregeling ‘Levendig Brabant’ bevat 2 onderdelen; Pilots Levendig Brabant en Stimulans voor Bewegen. Met deze regeling ondersteunt de provincie samenwerkingsinitiatieven op het gebied van cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd vanuit de samenleving. Per onderdeel is € 700.000 beschikbaar voor dit 2e tijdvak. Als provincie dragen we bij in het projectbudget met een subsidie van minimaal € 10.000 en maximaal € 50.000 wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan. Benieuwd naar de projecten die subsidie hebben ontvangen in het eerste tijdvak (10 mei-19 juli)? Zie:

Pilots Levendig Brabant

In de Pilots Levendig Brabant draait het om initiatieven die werken aan onze maatschappelijke opgaven door de verbinding te leggen tussen cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd. Het gaat om toekomstbestendige projecten die eraan bijdragen dat er in Brabant voor iedereen iets te beleven is, ook voor doelgroepen die nu minder goed bereikt worden.

Stimulans voor Bewegen

Met Stimulans voor Bewegen staan initiatieven die stimuleren dat meer Brabanders voldoen aan de beweegnorm centraal. Juist ook degenen die er nu nog niet aan voldoen. Meer bewegen zorgt namelijk ook voor sociale ontmoetingen. Het draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en aan de zelfredzaamheid van ouderen. Meer bewegen verlaagt ook het ziekteverzuim onder werknemers én verhoogt hun werktevredenheid en productiviteit. De wens om meer Brabanders te laten voldoen aan de beweegnorm sluit aan bij het provinciaal Beleidskader Gezondheid dat gericht is op het bereiken van drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030.
Aanpassingen regeling tijdvak 2 ten opzichte van tijdvak 1.

De regeling is ten opzichte van het 1e tijdvak o.a. op de volgende punten aangepast:

  • De regeling wordt uitgebreid, zodat ook natuurlijke personen subsidie kunnen aanvragen. Doordat ondernemingen die door natuurlijke personen worden gedreven (met name ZZP’ers) nu ook tot de doelgroep behoren, kunnen makers en andere zelfstandigen een aanvraag indienen. De provincie hecht hier waarde aan omdat juist door deze groepen vaak creatieve initiatieven ontwikkeld worden.
  • De start- en einddatum worden verlengd. Indieners hebben nu een verplichting om het project te starten binnen zes maanden na verlening (eerder drie maanden). Dit sluit naar verwachting beter aan bij de dagelijkse praktijk van de initiatiefnemers. Dit geldt ook voor het ophogen van de termijn waarbinnen projecten moeten zijn afgerond. Deze verruimen we naar 2 jaar in plaats van 15 maanden.
  • Het subsidieplafond voor Stimulans voor Bewegen wordt verhoogd van € 350.000 naar € 700.000. Dit leidt tot realisatie van meer projecten in Brabant en dus meer impact.
  • Binnen Stimulans voor Bewegen wordt het minimale subsidiebedrag verhoogd van € 5.000 naar € 10.000. Kijkend naar de aanvragen die eerder zijn ontvangen, sluit dit beter aan op de behoefte.

Op de hoogte blijven?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Of wil je op de hoogte blijven en een seintje van ons ontvangen zodra de regeling opent? Mail dan je contactgegevens naar levendig@brabant.nl.

Zie ook