Aanleg Natuurnetwerk Brabant

Ongeveer 90% van het Natuurnetwerk Brabant wordt gevormd door bestaande natuurgebieden zoals bijvoorbeeld de Biesbosch en de Maashorst. Maar het netwerk is nog niet compleet. Er ontbreken gebieden en verbindingen die belangrijk zijn voor dieren en planten. Vanwege klimaatverandering veranderen hun leefomstandigheden en wordt dat nog urgenter. Zij moeten zich kunnen verplaatsen om genoeg voedsel te vinden en zich voort te planten.

Het doel is om in 2027 alle ontbrekende verbindingen in het netwerk te hebben gedicht met nieuwe natuur. Dan moet er een robuust netwerk liggen dat zoveel mogelijk op een natuurlijke wijze functioneert en klimaatbestendig is. Daarvoor zijn alle partijen nodig.

Groen Ontwikkelfonds Brabant en de Werkeenheid Natuurnetwerk

Waar verbindingen in het netwerk ontbreken, nodigt de provincie andere partijen uit om nieuwe natuur aan te leggen. Om initiatiefnemers te helpen nieuwe natuur te maken is het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) opgericht. Zowel particulieren en bedrijven als overheden en natuurorganisaties kunnen hier terecht voor geld, grond en advies voor hun initiatief. Zie: Groen Ontwikkelfonds Brabant Er is in totaal €240 miljoen en daarnaast ruim 3000 hectare grond beschikbaar.

De Werkeenheid Natuurnetwerk adviseert initiatiefnemers over de opzet van kansrijke projecten en ondersteunt hen bij het opstellen van subsidieaanvragen bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant. In de Werkeenheid hebben de provincie en haar partners zich verenigd. Zij weten veel van de verschillende gebieden in Brabant en zijn ook actief in gebieden waar op dit moment nog geen gebiedstrekker actief is: de uitnodigingsgebieden.

Natuurbeheerplan

Het Natuurbeheerplan geeft aan waar bestaande en nieuw te ontwikkelen natuur ligt. Daarnaast worden de concrete ambities hierin beschreven. De kaarten van het Natuurbeheerplan worden 3x per jaar aangepast. In april wordt de begrenzing van het NNB gewijzigd in het ontwerp Natuurbeheerplan. Dit wordt na een inspraakperiode van 6 weken definitief vastgesteld in september. Daarnaast wordt in april en november de beheertypenkaart en, indien van toepassing, de ambitiekaart aangepast. Voor meer informatie en het doorgeven van wijzigingen zie: Natuurbeheerplan

Beheersubsidie (SNL)

De beheertypenkaart behorend bij het Natuurbeheerplan van november van ieder jaar is de basis voor het verlenen van beheersubsidie in het kader van het subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) in het daaropvolgende kalenderjaar. Natuurbeheerders met natuurgrond in het Natuurnetwerk Brabant kunnen subsidie krijgen voor natuur- en landschapsbeheer. Subsidie is aan te vragen via collectieven of via een individuele aanvraag van minimaal 200 ha. Het verlenen van subsidie is afhankelijk van o.a. cumulatie van beheervergoeding, continuatie van beheervergoeding en het op subsidiabel ja staan van het perceel in het Natuurbeheerplan. De regelgeving voor continuatie en cumulatie is te vinden in het genoemde Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016