Regionale Energie Strategieën (RES)

Wat is een RES

Nederland is opgedeeld in 30 energieregio’s: de RES-regio’s. 4 van die regio’s liggen in Brabant. Zij maken ieder een eigen Regionale Energiestrategie (RES). De inwoners, de overheid en bedrijfsleven maken in de regio een plan om invulling te geven aan het klimaatakkoord. Maatschappelijk draagvlak is daarbij van belang.
Het is de bedoeling dat in de RES keuzes gemaakt worden voor zowel het opwekken van duurzame elektriciteit als ook het besparen van energie. Bij de opwekking van energie gaat het in de periode tot 2030 vooral om het plaatsen van windmolens en zonnepanelen. Besparen en opwekken van energie, heeft gevolgen voor het elektriciteitsnet. Om de doelstelling van de vermindering van de CO2 uitstoot te kunnen realiseren, zal ook moeten worden nagedacht over vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen, Daarom denkt de RES ook na over isolatie van woningen en mogelijk een andere manier van verwarming van alle gebouwen.

Wat is de rol van de Provincie?

De provincie helpt de regio’s en zorgt voor afstemming tussen de vier RES regio’s onderling. Daarom is er in Brabant ook een overkoepelende stuurgroep. Bovendien bewaakt de provincie of de plannen passen in haar ruimtelijke beleid.

Brabantse afspraken over windmolens en zonnepanelen

Windmolens en zonnepanelen of -velden krijgen een plek in het Brabantse landschap. Waarbij de provincie inzet op een zorgvuldige inpassing, om de schaarse ruimte maximaal te benutten. Daarvoor zijn concrete en harde afspraken gemaakt, die de provincie ook handhaaft. Zo zijn natuurgebieden uitgesloten als mogelijke locatie voor duurzame opwek en heeft de provincie in de zonneladder een duidelijke voorkeursvolgorde afgesproken voor de plaatsing van zonnepanelen. Daarbij worden eerst de mogelijkheden in de gebouwde omgeving zoveel mogelijk benut. Tot slot is vastgelegd dat voor zonneparken of windmolens een vergunning moet worden afgegeven met een geldigheid van maximaal 25 jaar.

De 4 Brabantse regio’s

In Brabant zijn 4 regio’s plannen aan het maken. Wil je weten hoe het met de plannen in de regio is? Klik er op en je gaat naar de website met meer informatie

Meer weten?

Kijk naar de landelijke informatie over de RES op regionale-energiestrategie.nl

Contact

Regionale Energie Strategieën (RES)