Lees meer...

Mestoverschot

De provincie streeft naar verhoging van de kwaliteit van dierlijke mest. Als dat lukt, is de mest die veehouders niet op eigen land kunnen uitrijden – het mestoverschot – geen hinderlijk afval meer. De huidige Meststoffenwet verplicht veehouders om hun mestoverschot te ‘verwerken’ of te laten ‘verwerken’ door een ander.

Nieuw perspectief

De provincie bereidt een beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 voor dat richting en nieuw perspectief geeft voor de komende 10 jaar. En dat aansluit bij de voorstellen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de plannen van de Rijksoverheid in het kader van het klimaatakkoord en de stikstofproblematiek en de Europese ‘Van boer tot bord’ strategie.

Impact op gezondheid en milieu

Inwoners maken zich zorgen over de gevolgen van mestbewerking en mestopslag op hun gezondheid. Waardevolle natuurgebieden lijden onder de neerslag van ammoniak uit mest. Om de gewenste ontwikkeling naar een duurzame en slimme veehouderij te realiseren, is het nodig dat dit verandert. De provincie wil gezondheid, de kwaliteit van leven en welzijn beschermen en bevorderen. Daarom legt de provincie op het gebied van luchtkwaliteit en geluid streefwaarden vast, onder andere in het beleidskader Milieu.

De provincie stuurt via haar beleid, door te helpen bij het ontwikkelen en delen van de benodigde kennis en bij het opzetten van de benodigde (economische) netwerken. Het Brabantse mestbeleid heeft 4 pijlers:

  1. Mest in een circulaire landbouw
  2. Mest op het landbouwbedrijf
  3. Mestbewerking
  4. Vergunningverlening, toezichtverlening en handhaving
Lees minder...