In het bestuursakkoord 2020-2023 staan de thema’s veiligheid en ondermijning nadrukkelijker dan voorheen op de provinciale agenda. De ambities van de provincie en haar partners is om in 2030 gezamenlijk de impact van de ondermijnende criminaliteit op de Brabantse samenleving aanzienlijk te verkleinen. Een weerbare overheid en een weerbare samenleving zijn essentieel om structureel tegendruk te bieden aan ondermijnende criminaliteit. Daarmee voorkomen we dat criminaliteit de grondbeginselen van onze democratische rechtstaat ondergraaft.

Ondermijnende criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit is een maatschappelijk probleem dat ons allemaal aangaat. Misbruik en misleiding van beroepsgroepen of financieel kwetsbare personen en bedrijven; de buurman die wiet verbouwt op zolder, drugslabs in de dagelijkse leefomgeving, bedreiging van lokale bestuurders zoals burgemeester en andere overheidsdienaren, of dumping van giftig chemisch drugsafval in de natuur. Zomaar wat praktijkvoorbeelden van ondermijnende criminaliteit met risico’s voor de rechtsstaat, veiligheid, volksgezondheid en natuur.

Om een weerbaar Brabant te creëren waarin iedereen zich veilig voelt vormt de provincie een front met Brabantse gemeenten en ketenpartners, als één overheid. Samen bekijken we het probleem van verschillende invalshoeken, om samen tegendruk te kunnen geven aan ondermijning. Door kennis, informatie en ervaring te delen. De rol van de provincie is vooral het bevorderen van de verbinding en het aanjagen van samenwerkingsverbanden.

Aanpak ondermijning

Bij de aanpak van ondermijning werk de provincie langs 3 actielijnen:

  • Weerbare overheid en samenleving. Hiervoor wordt een integraal plan opgesteld om onze eigen weerbaarheid en integriteit verder te versterken.
  • Veiliger buitengebied. We continueren de provinciale intensivering van de netwerksamenwerking Samen Sterk in Brabant (SSiB) en zetten in op verdere professionalisering van de organisatie.
  • Kennisontwikkeling, kennisdeling en onderzoek. Samen met partners organiseren we symposia, seminars en nemen deel aan de ontwikkeling van een Centrum voor Ondermijningsstudies in onze provincie. Om zo meer kennis over ondermijnende criminaliteit, kansrijke interventies en intensievere samenwerking met Brabantse instellingen.

Risk Factory

In de Risk Factory in de Dongecentrale in Geertruidenberg worden 10-12 jarigen via nagebootste praktijksituaties bewust gemaakt van de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid én duurzaamheid. Het is een initiatief van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Samen met de brandweer, politie, GGD, GHOR, Waterschap De Brabantse Delta en RAV heeft de provincie een inspirerende locatie ingericht om jongeren kennis te laten maken met diverse risico’s. 

Zie ook