Deze video gaat over Beleidskader Milieu 2030 - animatie

Tegelijk is Brabant een drukke provincie en vinden er veel activiteiten plaats. Als de lucht-, water-, bodem- of ondergrondkwaliteit niet op orde zijn, heeft dat effect op het welzijn, de veiligheid, de gezondheid van Brabanders.

Een gezond milieu voor een gezonder leven

De ontwikkelingen in Brabant en de wereld om ons heen gaan hard. Denk aan de bevolkingsgroei, de energietransitie, de toename van zorgwekkende stoffen, de circulaire economie en meer. Nieuwe en huidige uitdagingen op het gebied van milieu, klimaat en duurzaamheid hebben invloed op de inzet van de provincie en haar partners op het gebied van Milieu. Naast de basisopgave om samen te werken aan een gezonde en veilige leefomgeving is de ambitie dat we op weg naar 2030 gaan voor ‘steeds beter’. Het uitgangspunt voor het Beleidskader Milieu is de Omgevingsvisie en de daarin opgenomen doelstelling voor 2050 dat de provincie op alle aspecten béter presteert dan de wettelijke normen.

De hoofdthema’s in het Beleidskader Milieu 2030 zijn:

In het Beleidskader Milieu duidt de provincie haar eigen rol voor het bereiken van deze ambities. Op 11 november 2022 heeft Provinciale Staten het Beleidskader Milieu 2030 vastgesteld.

Fenne’s Milieu challenge

Het milieu is kort gezegd het abiotische (niet levende) deel van onze fysieke leefomgeving. In het beleidskader gaat het om de effecten van milieu op flora en fauna en op de gezondheid van de mens. Met andere woorden: het gaat om het schoon en gezond houden van de omgeving. Daarmee wordt de gezondheid van mensen beschermd. De provincie werkt hier samen met partners hard aan. Hoe je het milieu tegen kunt komen in je eigen dagelijkse leven komt samen in de Milieu challenge van Fenne. Fenne zit op de basisschool en wordt door een challenge op school uitgedaagd om punten te verdienen door situaties in kaart te brengen die positief bijdragen aan het milieu. In de bovenstaande video komen ook een aantal voorbeelden voorbij van wat de provincie doet. Alvast veel kijkplezier!

De ontwikkeling van het Beleidskader

Bij het opstellen van dit Beleidskader is de provincie in gesprek gegaan met andere beleidsvelden en partijen. Tijdens 2 netwerkmiddagen hebben diverse vertegenwoordigers van omgevingsdiensten, gemeenten, de Brabantse Milieufederatie, Brabantadvies, leveranciers van grondstoffen of producten, adviesbureaus en vakspecialisten gesproken over het Beleidskader Milieu. Het concept beleidskader heeft van 4 juli t/m 15 augustus 2022 ter inzage gelegen. Iedereen in Brabant heeft hierop een zienswijze mogen indienen. Deze input is zorgvuldig verwerkt bij de totstandkoming van het Beleidskader. Daarnaast is er een Milieueffectrapport (MER) opgesteld bij de ontwikkeling van het Beleidskader Milieu. Hierin is de Brabantse milieusituatie beschreven. Ook staan er in het rapport ontwikkelingen en trends die van invloed zijn op milieu. Het MER geeft inzicht in de milieueffecten van de verschillende beleidsalternatieven. De inzichten hebben bijgedragen aan het maken van keuzes in het Beleidskader Milieu.

Uitvoeringsagenda Milieu

De aanpakken die per milieuthema zijn geformuleerd in het Beleidskader Milieu worden verder uitgewerkt in concrete acties, die worden opgenomen in een uitvoeringsagenda. Ook de thema-overstijgende acties die voortvloeien uit de ambitie en kernwaarden worden hierin uitgewerkt. De acties voor 2023 zijn opgenomen in de Uitvoeringsagenda Milieu 2023 Op dit moment wordt er gewerkt aan de Uitvoeringsagenda Milieu 2024-2027. Daarna zal er ook voor de periode 2028-2030 een uitvoeringsagenda opgesteld worden. Net als bij het Beleidskader Milieu worden ook bij de totstandkoming van de Uitvoeringsagenda diverse partijen betrokken.

Zie ook