Brabantse gemeenten en de provincie werken aan grote maatschappelijke opgaven. Vraagstukken die alleen door samenwerking opgelost kunnen worden. De voornaamste doelen van het beleidskader worden dit jaar dan ook vastgesteld door middel van een participatietraject met stakeholders. De basis hiervan wordt gevormd door de Startnotitie ‘Beleidskader Toekomstbestendig Bestuur’ (april 2022) en het netwerkprogramma Brabant Ontmoet Live (juni 2022). 

Inbreng vanuit de regio

Met bestuurders en ambtenaren uit de regio is in inspirerende sessies gekeken naar de doelen van het beleidskader.

Beleidskader

Medio 2023 wordt het beleidskader Toekomstbestendig Bestuur ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd. Vervolgens worden vanuit dit beleidskader in ieder geval 3 uitvoerings-agenda's opgesteld voor de pijlers:

  1. Interbestuurlijk toezicht
  2. Bestuurskrachtig Brabant
  3. Bestuurlijke weerbaarheid en integriteit.

Een provinciale participatieverordening wordt, aan de hand van de nog vast te stellen wet Versterking participatie op decentraal niveau, naar verwachting in 2023 opgesteld vanuit de overkoepelende ambities uit het beleidskader.
In de startnotitie ‘Beleidskader Toekomstig Bestuur' leest u meer achtergrondinformatie over het nieuwe beleidskader.

Contact

Beleidskader Toekomstbestendig Bestuur