De Brabantse gemeenten, waterschappen en de provincie werken samen aan grote maatschappelijke opgaven. Dat vraagt om toekomstbestendig bestuur. De uitgangspositie is goed: Brabant wordt al goed bestuurd en samenwerking zit in het DNA van Brabant.

Het beleidskader Toekomstbestendig bestuur beschrijft waar mogelijkheden voor verbeteringen zijn. De op te stellen uitvoeringsagenda vertaalt dit naar een praktische aanpak. Met vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen en samenwerkende partijen hebben gesprekssessies plaatsgevonden.

Vier pijlers

Het beleidskader beschrijft 4 pijlers om het openbaar bestuur te versterken:

  1. Beleidsdoelstellingen realiseren, vraagt om slagvaardig bestuurlijk handelen. Samenwerking is daarbij steeds belangrijker.
  2. Goed openbaar bestuur doet recht aan de democratie. De provincie wil ruimte bieden aan de samenleving en partners uitnodigen mee te denken en met goede plannen voor Brabant te komen.
  3. Een belangrijke en wettelijke taak van de provincie is toezicht op het rechtmatig uitvoeren van taken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Daaronder valt bijvoorbeeld het financieel toezicht.
  4. Naast integer moet de overheid weerbaar zijn en structureel tegendruk bieden aan ondermijnende criminaliteit. De provincie is medeverantwoordelijk voor weerbare Brabantse overheden.

Per pijler is een ambitie én een aanpak beschreven, die bijdragen aan een sterk, toekomstbestendig bestuur. 

Samenwerken aan basis en vervolg

Samenwerking zit in het DNA van Brabant. Het vervolg op het beleidskader is de uitvoeringsagenda. Die wordt in het voorjaar van 2024 opgesteld. Onderdeel van het opstellen van de uitvoeringsagenda is het goede gesprek met vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen en samenwerkende partijen.

Op 11 januari 2024 was het concept-beleidskader onderwerp tijdens Brabant Ontmoet. Vertegenwoordigers van provinciale en gedeputeerde staten en burgemeesters en raadsleden van gemeenten ontmoetten elkaar aan de Brabantse Keukentafel. Het gesprek ging over uitdagingen in samenwerkingen en verbeteringen daarin voor de toekomst.

Het beleidskader vond zijn basis in gesprekken die eind 2022 en begin 2023 plaatsvonden met Brabantse bestuurders, politici, gemeentesecretarissen, griffiers en strategen. Samen bepaalden ze de voornaamste doelen van het beleidskader, op basis van de Startnotitie Beleidskader Toekomstbestendig Bestuur (april 2022) en gesprekken tijdens het netwerkprogramma Brabant Ontmoet Live (juni 2022).