De provincie Noord-Brabant heeft zich goed voorbereid op deze nieuwe wet. De Brabantse Omgevingsvisie en de Brabantse Omgevingsverordening zijn vastgesteld. Een belangrijk doel van de wet is het vereenvoudigen van de procedures en het samenwerken als één overheid. Provincie, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten maken hiervoor afspraken, zodat vergunningverlening en het maken van plannen voor initiatieven soepel verlopen.

Doelen van de Omgevingswet

De wet heeft een procesdoel en een inhoudelijk doel.

Inhoudelijke doel

Het inhoudelijke doel is om een goede balans te bieden tussen beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. In artikel 1.3 (maatschappelijke doelen van de wet) staat dat als volgt: Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang:

  1. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en
  2. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

Procesdoel

Het procesdoel is gericht op het vereenvoudigen van het systeem, het verkorten van procedures en op ruimte bieden voor initiatieven uit de maatschappij. Dit vraagt een heel andere werk- en denkwijze van overheden, burgers en bedrijven. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief, zijn daarbij de kernwoorden. Daarbij moet het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’.

Verschillende instrumenten

Onder de Omgevingswet vallen verschillende instrumenten met ieder een ander karakter. Raadpleeg het schema met daarin de instrumenten die van toepassing zijn voor de laag van de provincie. 

Zie ook