Deze video gaat over Natura 2000
Lees meer...

In sommige gevallen worden hiervoor speciale beschermingszones aangewezen. Deze beschermingszones heten Natura 2000. Alle Natura 2000-gebieden zorgen uiteindelijk voor een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

De provincie Noord-Brabant heeft 21 natura 2000-gebieden. Voor 15 van deze beschermde natuurgebieden stelt de provincie beheerplannen op. Voor de overige gebieden zijn het Rijk of aangrenzende provincies verantwoordelijk. In deze beheerplannen staan afspraken die bijdragen aan de gunstige staat van instandhouding van deze natuurgebieden. Met nieuwe kennis en informatie uit de natuurdoelanalyses maakt de provincie de komende jaren deze beheerplannen weer actueel. Het Landelijk Programma Natuur (LPN) maakt het vervolgens financieel mogelijk om over een periode van 2021 t/m 2030 maatregelen te nemen ten behoeve van het systeemherstel in de Nederlandse Natura 2000-gebieden.

Het Landelijk Programma Natuur (LPN) wordt gefinancierd door de Europese Unie-NextGenerationEU.

Lees minder...

Zie ook