Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux


Het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux ligt tussen Eindhoven, Luyksgestel, het Belgische Achel en Soerendonk en heeft een oppervlakte van 4.356 hectare. Het gebied kenmerkt zich door naaldbossen, vennen en heidevelden en wordt doorsneden door beken. Daarnaast is het een belangrijk recreatiegebied voor dorpen en steden in de buurt.

Omdat er een afwisseling van grote heidevelden, vennen en verschillende bostypen in dit gebied voorkomt, is het aangewezen als een Natura 2000-gebied. Daarnaast maken beekdalen als de Run, Keersop, Dommel, Tongelreep en Strijper Aa onderdeel van het gebied uit.

Wat is het doel?

Er komen kwetsbare planten- en diersoorten voor, zoals de zeldzame drijvende waterweegbree, de kamsalamander en de beekprik. Door ontginning, schaalvergroting in de landbouw en de aanplant van naaldbossen is het gebied veranderd. De stuifzandheiden en zandverstuivingen zijn belangrijk voor het gebied en moeten daarom worden uitgebreid en verbeterd. Ook is er aandacht voor het behoud van zwakgebufferde en zure vennen.

Welke maatregelen zijn er nodig?

De maatregelen die in het gebied genomen worden, zijn bedoeld om de negatieve gevolgen van een te hoge stikstofneerslag te verminderen. Dit wordt gerealiseerd door bijvoorbeeld begrazing met schaapkuddes toe te passen, stikstofrijke grondlagen te verwijderen of door het grondwaterpeil te verhogen. Alle maatregelen die nodig zijn, staan beschreven in het beheerplan (pdf, 15 MB).

Partners

In dit gebied werkt de provincie samen met de gemeenten Heeze-Leende en Valkenswaard, waterschap De Dommel, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Brabant Water en Natuurmonumenten.

Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak

Naast het beheerplan past de provincie hier samen met betrokkenen een groenblauwe gebiedsgerichte aanpak toe. Deze aanpak omvat zowel het natuurgebied zelf als de omliggende omgeving. Verschillende gebiedspartners werken samen in dit gebied aan oplossingen die leiden tot sterkere natuur, voldoende water van betere kwaliteit, een goede bodem en een duurzame toekomst voor de landbouw.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het gebied in de kaartbank van de provincie of op natura2000.nl. Zie ook het kaartje (png, 79 kB) met de ligging van het gebied.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Groote Heide, Leenderbos en De Plateaux

Waterschap De Dommel coördineert de uitvoering van de herstelmaatregelen in dit natuurgebied. Zie de website voor meer actuele informatie.