Groote Peel, Deurnsche Peel & Mariapeel


Tussen Brabant en Limburg liggen de natuurgebieden Deurnsche Peel & Mariapeel en Groote Peel. De gebieden kenmerken zich door waterrijke gebieden en restanten van een uitgestrekt hoogveenmoeras en heeft hierdoor een grote variatie aan planten en dieren.

Downloads

Door turfwinning en ontginning is het gebied veranderd van een groeiend hoogveen naar een afgetakeld hoogveenrestant.

Wat is het doel?

Het doel in het gebied is om het nog aanwezige hoogveenlandschap te beschermen en het unieke proces van hoogveenvorming weer op gang te brengen. Daarnaast is er extra aandacht voor het behoud van droge heiden en diverse vogelsoorten. Maar ook de cultuurhistorische elementen van de periode van turfwinning moeten zoveel mogelijk worden behouden.

Welke maatregelen zijn er nodig?

Om de natuurdoelen te kunnen halen, moet het waterpeil in de gebieden omhoog en stabieler worden. Een gezond hoogveengebied is namelijk het gehele jaar nat. Naast de effecten van turfwinning, worden ook de gevolgen van droogte steeds zichtbaarder. Daarnaast moeten er ook oplossingen gevonden worden voor extreem natte periode. Onderdeel van dit waterbeheer is vergroting van de sponswerking van de bodem. Een vitale bodem moet ervoor zorgen dat water kan worden vastgehouden en lokaal kan doorsijpelen. Alle maatregelen die nodig zijn, staan beschreven in het beheerplan (pdf, 16 MB).
Het plan is inmiddels aangepast. Zie ook: Definitief besluit Aanpassing beheerplan Peelvenen.

Met het programma ‘Bestuursovereenkomst Peelvenen’ (juli 2016 − oktober 2023) is al veel werk verricht om een goede basis te leggen voor het herstellen van de balans tussen water, landbouw en natuur in de Peelvenen. Download de terugblik op de Bestuursovereenkomst Peelvenen.

Partners

In dit gebied werkt de provincie samen met de gemeenten Asten en Deurne, provincie Limburg, waterschappen Aa en Maas en Limburg, Staatsbosbeheer, Brabantse Milieufederatie en ZLTO.

Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak

Naast het beheerplan past de provincie Noord-Brabant hier samen met betrokkenen een groenblauwe gebiedsgerichte aanpak toe. Deze aanpak omvat zowel het natuurgebied zelf als de omliggende omgeving. Verschillende gebiedspartners werken samen in dit gebied aan oplossingen die leiden tot sterkere natuur, voldoende water van betere kwaliteit, een goede bodem en een duurzame toekomst voor de landbouw.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het gebied in de kaartbank van de provincie of de website van Natura 2000 over de Deurnsche Peel & Mariapeel en de Groote Peel. Zie ook het kaartje (png, 172 kB) met de ligging van dit gebied.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Peelvenen Leegveld

Waterschap Aa en Maas gaat aan de slag om het unieke hoogveenlandschap in de Peel te behouden. Voor meer actuele informatie zie de website.