Krammer-Volkerak


Het Krammer-Volkerak is een zoetwatermeer dat tussen de provincie Noord-Brabant en Goeree-Overflakkee ligt.

Tot 1987 stond het Krammer-Volkerak in open verbinding met de Noordzee en was er dus sprake van eb en vloed. Nu het gebied wordt doorsneden door de Philipsdam heeft het een vast waterpeil.

Wat is het doel?

De realisatie van de Philipsdam (1987) had grote gevolgen voor het Krammer-Volkerak. Het staat niet langer in verbinding met de Noordzee. Door deze afsluiting veranderde het zoute water in zoetwater en kreeg het een vast waterpeil. Lagere delen staan sindsdien permanent onder water en hogere delen permanent droog. Tot op de dag van vandaag verandert het gebied daarom nog steeds. Er is sprake van een grote biodiversiteit (De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied.) aan planten. Dit komt mede door de duinvorming, het kalkhoudende zand en de nog zoutrijke bodem. Dit maakt het Krammer-Volkerak een gevarieerd, uniek en aantrekkelijk natuurgebied. Zo gebruiken trek- en wintervogels het gebied voor het zoeken van voedsel en om te rusten. Ook wordt het veel gebruikt als broedplaats voor kustbroedvogels. Enkele soorten die onder de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied vallen zijn de noordse woelmuis, de kleine modderkruiper en de kluut.

Welke maatregelen zijn er nodig?

De belangrijkste opgave voor het Krammer-Volkerak is het behoud van de huidige natuurwaarden. Zo zijn er maatregelen nodig die bijdragen aan het behoud van de kwaliteit en oppervlakte van het gebied. Om de Europese Natura 2000-doelstellingen te behalen, zijn voor verschillende habitattypen- en soorten beheermaatregelen nodig. Deze worden beschreven in het beheerplan dat volgt.
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is voor het Krammer-Volkerak voortouwnemer voor het opstellen van het beheerplan en heeft de taak het gebied te beschermen volgens de regels van de Wet Natuurbescherming (Wnb). Provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor het Brabantse deel.

Partners

In dit gebied werkt de provincie samen met provincie Zeeland, provincie Zuid-Holland ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Moerdijk, gemeente Steenbergen, gemeente Tholen, gemeente Schouwen-Duiveland en gemeente Goeree-Overflakkee.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het gebied in de Kaartbank van de provincie of de website van Natura 2000. Zie ook het kaartje (png, 165 kB) met de ligging van dit gebied.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.