Markiezaat


Het Markiezaat is bijna 1.850 hectare groot en ligt ten zuidwesten van Bergen op Zoom. Het Natura 2000-gebied bestaat grotendeels uit het Markiezaatsmeer. Sinds de scheiding van de Oosterschelde in 1983 is het Markiezaat een brak meer dat steeds meer verzoet. Het gebied wordt gekenmerkt door overgangen: van nat naar droog, van zoet naar zout, van voedselarm naar voedselrijk en van kaal naar begroeid. Juist door deze overgangen komen veel verschillende vogels op het gebied af.

Sinds de afsluiting van het Markiezaat met de Oosterschelde heeft het gebied zich ontwikkeld als een rijk vogelgebied. Diverse vogels gebruiken dit Deltawater als broed- of overwinteringsgebied of als rustplaats, om vervolgens weer op krachten te komen voor het vervolg van hun reis.

Wat is het doel?

Kustvogels zoals de kluut, bontbekplevier en strandplevier zijn alleen de laatste jaren sterk in aantallen afgenomen.
De instandhoudingsdoelstellingen voor het Markiezaat hebben daarom ook betrekking op de in het gebied aanwezige vogelsoorten. Om deze instandhoudingsdoelstellingen te realiseren, zijn maatregelen nodig.

Welke maatregelen zijn er nodig?

De belangrijkste maatregelen op korte termijn zijn het begrazingsbeheer en beheer van het waterpeil. In de toekomst zouden, naast de Spuitkop, nieuwe eilandjes in het gebied gecreëerd kunnen worden. Deze kunnen vervolgens als broed- of foerageergebied dienen voor de beschermde vogelsoorten. Alle andere mogelijke maatregelen staan beschreven in het beheerplan (pdf, 3.6 MB).

Partners

In dit gebied werkt de provincie samen met de provincie Zeeland, Brabants Landschap en waterschap Brabantse Delta

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het gebied in de Kaartbank van de provincie of op natura2000.nl. Zie ook het kaartje (png, 155 kB) met de ligging van dit gebied.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.