Langstraat


Onder de naam 'Langstraat' vallen de natuurterreinen het Labbegat, de Dullaert, de Dulver en de Hoven. Langstraat ligt ten oosten van Waspik en ten westen van Waalwijk. Dit unieke natuurgebied ligt op de grens van zandgronden, rivierlandschap en zeekleigronden.

Het gebied omvat trilvenen, kalkmoerassen en blauwgraslanden waar maar liefst 50 beschermde planten voorkomen.

Wat is het doel?

Langstraat behoorde 50 jaar geleden tot de rijkste natuurgebieden van het land. Door intensief gebruik, vermesting, verdroging en stikstof is de oorspronkelijke natuur snel achteruit gegaan. Het doel is de Langstraat in haar oude glorie te herstellen. Hiervoor zijn flinke ingrepen nodig in onder andere de inrichting en de waterhuishouding van het gebied.

Welke maatregelen zijn er nodig?

Om de achteruitgang van het gebied te beperken, wordt er hard gewerkt om de bestaande natuur te behouden. Om kwetsbare dier- en plantensoorten in het gebied te behouden, is het noodzakelijk dat bemesting wordt beperkt. Ook wordt gewerkt aan een hogere en stabiele waterstand, waardoor er meer schoon kwelwater in het gebied blijft. En om te voorkomen dat er veel voedingsstoffen in het grondwater terechtkomt, wordt op sommige plekken in het gebied de toplaag van de bodem verwijderd. Bekijk alle maatregelen terug in het beheerplan (pdf, 27 MB).

Partners

In dit gebied werkt de provincie samen met de gemeente Waalwijk, Staatsbosbeheer en waterschap Brabantse Delta.

Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak

Naast het beheerplan past de provincie Noord-Brabant hier samen met betrokkenen een groenblauwe gebiedsgerichte aanpak toe. Deze aanpak omvat zowel het natuurgebied zelf als de omliggende omgeving. Verschillende gebiedspartners werken samen in dit gebied aan oplossingen die leiden tot sterkere natuur, voldoende water van betere kwaliteit, een goede bodem en een duurzame toekomst voor de landbouw.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het gebied in de kaartbank van de provincie of op natura2000.nl Zie ook het kaartje (png, 65 kB) met de ligging van dit gebied.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Westelijke Langstraat

In de Westelijke Langstraat wordt de komende jaren geïnvesteerd in de natuur door waterschap Brabantse Delta. Naast de bestaande natuurgebieden komt er natuur bij.