Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen


De Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen ligt met bijna 4.000 hectare tussen Tilburg, Waalwijk en ’s-Hertogenbosch. Het deelgebied Loonse en Drunense Duinen is één van de grootste stuifzandgebieden van West-Europa en wordt omringt door loof- en naaldbossen. Het stuifzand zorgt ervoor dat de bodem droog en voedselarm is. Dit zorgt allemaal voor unieke flora en fauna, waar dieren en planten zich hebben aangepast aan de droogte en temperatuurschommelingen.

In het zuiden sluit het gebied aan op deelgebied De Brand. Dit is een beekdal met alluviale bossen, graslanden, moerassen en vennen. De Leemkuilen liggen hiervan geïsoleerd en bestaan uit gegraven plassen omgeven door moerasbos.

Wat is het doel?

Voor de Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen zijn instandhoudingsdoelstellingen vastgesteld. Hierbij wordt de prioriteit gelegd op het tegengaan van verslechtering voor aangewezen habitattypen- en soorten, waarvoor de instandhouding nog niet is bereikt. Om deze doelstellingen te bereiken zijn diverse maatregelen nodig.

Welke maatregelen zijn er nodig?

Om de heide en stuifzand in het gebied te behouden, moet het dichtgroeien van de duinen beperkt blijven. Ook watermaatregelen en zonering van recreatie zijn noodzakelijk om de instandhoudingsdoelen te realiseren. Daarnaast is het nodig dat enkele exotische planten, de watercrassula en de grote waternavel worden teruggedrongen. Alleen op die manier wordt de balans in de natuur behouden, die ervoor zorgt dat dit gebied zo uniek is. Alle maatregelen die nodig zijn, staan beschreven in het beheerplan (pdf, 42 MB).

Partners

In dit gebied werkt de provincie samen met de gemeenten Haaren, Heusden, Loon op Zand, Tilburg en Waalwijk, de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Aa en Maas, Natuurmonumenten en Brabants Landschap.

Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak

Naast het beheerplan past de provincie Noord-Brabant hier samen met betrokkenen een groenblauwe gebiedsgerichte aanpak toe. Deze aanpak omvat zowel het natuurgebied zelf als de omliggende omgeving. Verschillende gebiedspartners werken samen in dit gebied aan oplossingen die leiden tot sterkere natuur, voldoende water van betere kwaliteit, een goede bodem en een duurzame toekomst voor de landbouw.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het gebied in de kaartbank van de provincie of op natura2000.nl. Zie ook het kaartje (png, 167 kB) met de ligging van het gebied.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.