Biesbosch


Op de grens van Zuid-Holland en Noord-Brabant ligt een bijzonder natuurgebied: de Biesbosch. De Biesbosch is een Nationaal park van 9700 hectare groot en wordt beschouwd als één van de natuurparels in Nederland. Het gebied bestaat uit 3 delen: de Sliedrechtse en Dortsche Biesbosch ten noorden van de rivier de Merwede en de Brabantse Biesbosch ten zuiden ervan.

De Biesbosch is een uniek natuurgebied, omdat het één van de weinige en grootste zoetwatergetijdengebieden in Nederland is.

Wat is het doel?

Om de biodiversiteit (De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied.) in de Biesbosch te behouden, moeten verschillende dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving worden beschermd. De Biesbosch kent namelijk een groot aantal verschillende dier- en plantsoorten, zoals de bever, ijsvogel, blauwborst, noordse woelmuis, fint en de grote modderkruiper. Ook vormt het gebied een groeiplaats voor verschillende zeldzame soorten mos.

Welke maatregelen zijn er nodig?

De belangrijkste opgave voor de Biesbosch is het verbeteren van de kwaliteit van het zoetwatergetijdengebied, bijvoorbeeld voor vochtige alluviale bossen, glanshaver- en vossenstaarthooilanden, slikkige rivieroevers, groeiplaatsen van de tonghaarmuts en het leefgebied van de bever. Ook moet het leefgebied van de noordse woelmuis en verschillende broedvogels worden verbeterd en uitgebreid. Veel vogels gebruiken het gebied namelijk als rustplaats en om voedsel te zoeken. Ten slotte ligt er een uitbreidingsopgave voor de stroomdalgraslanden in het gebied. Deze zijn nodig voor het behoud en verbeteren van de kwaliteit. Om de Europese Natura 2000-doelstellingen te behalen, zijn voor verschillende habitattypen- en soorten beheermaatregelen nodig. Deze zijn beschreven in het beheerplan (pdf, 8.9 MB).

Partners

In dit gebied werkt de provincie samen met provincie Zuid-Holland, waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer en de gemeenten met Altena, Dordrecht, Drimmelen, Geertruidenberg, Sliedrecht en Werkendam.

Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak

Naast het beheerplan past de provincie hier samen met betrokkenen een groenblauwe gebiedsgerichte aanpak toe. Deze aanpak omvat zowel het natuurgebied zelf als de omliggende omgeving. Verschillende gebiedspartners werken samen in dit gebied aan oplossingen die leiden tot sterkere natuur, voldoende water van betere kwaliteit, een goede bodem en een duurzame toekomst voor de landbouw.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het gebied in de Kaartbank van de provincie of op natura2000.nl. Zie ook het kaartje (png, 170 kB) met de ligging van het gebied.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.