Brabantse Wal


De Brabantse Wal is een opvallend landschap van bijna 5.000 hectare in West-Brabant op de grens van Zeeland en België. Het gebied wordt gekenmerkt door een grote variatie aan landschappen. Met in het westen zeeklei aansluitend op de wal en in het oosten zandgronden, scheidt de Brabantse Wal het natte Zeeland van het droge Brabant.

De natuur op de Brabantse Wal bestaat uit stuifzanden, naald- en gemengde bossen, vennen en droge en vochtige heiden. Vooral de stuifzandgebieden en vennen zijn bijzondere leefgebieden. Hier komen beschermde diersoorten voor, zoals de kamsalamander, geoorde fuut, dodaars, nachtzwaluw, boomleeuwerik, zwarte specht en wespendief. Ook kent het gebied groeiplaatsen van de drijvende waterweegbree.

Wat is het doel?

De Brabantse Wal kampt met knelpunten, zoals verdroging, verzuring en vermesting. Deze hebben een negatieve invloed op kwetsbare natuur, zoals de Groote Meer. Om de kwaliteit in het gebied te behouden en verbeteren en verdroging tegen te gaan, zijn er maatregelen nodig.

Welke maatregelen zijn er nodig?

De maatregelen die op korte termijn uitgevoerd worden, zijn onder andere het vasthouden van zoveel mogelijk water. Daarom moet de waterhuishouding in het gebied worden verbeterd. Door het herstellen van de leemlagen in vennen, het plaatsen van stuwen en het dichtmaken van greppels en sloten moet worden voorkomen dat water in het gebied minder snel wegstroomt. Voor maatregelen op de lange termijn wordt er een uitgebreide studie gedaan. De uitkomsten van deze studie zullen de basis vormen van de plannen om de natuur verder te herstellen en het beheer en onderhoud van het gebied goed te regelen. Alle andere knelpunten en maatregelen die nodig zijn om de doelen voor het gebied te behalen, staan beschreven in het beheerplan (pdf, 7.8 MB).

Partners

In dit gebied werkt de provincie samen met de provincie Zeeland, waterschap Brabantse Delta, Evides, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Defensie, Bosgroep Zuid Nederland, Natuurcollectief Brabant, grenspark Kalmthoutse Heide, landgoed Groote Meer, landgoed Wouwse Plantage en de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht.

Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak

Naast het beheerplan past de provincie hier samen met betrokkenen een groenblauwe gebiedsgerichte aanpak toe. Deze aanpak omvat zowel het natuurgebied zelf als de omliggende omgeving. Verschillende gebiedspartners werken samen in dit gebied aan oplossingen die leiden tot sterkere natuur, voldoende water van betere kwaliteit, een goede bodem en een duurzame toekomst voor de landbouw.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het gebied in de Kaartbank van de provincie of op natura2000.nl. Zie ook het kaartje (png, 169 kB) met de ligging van de Brabants Wal.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.