Weerter- en Budelerbergen & Ringselven


Tussen Maarheeze, Budel en Weert ligt op de provinciegrens van Brabant en Limburg dit grootschalige beschermde Natura 2000-gebied. Het aaneengesloten (naald)bosgebied is kenmerkend voor de Weerter- en Budelerbergen. Het Ringselven staat bekend om de moerasvegetaties met galigaan.

Wat is het doel?

Voor een aantal habitattypen- en soorten zijn instandhoudingsdoelstellingen opgenomen. Zo moet de kwaliteit van de hoogveenbossen en zwakgebufferde vennen worden verbeterd en oppervlakte worden uitgebreid. De leefgebieden van soorten als de nachtzwaluw en de kleine modderkruiper moeten wat betreft omvang en kwaliteit worden behouden.

Welke maatregelen zijn er nodig?

Het herstellen van de waterhuishouding is één van de te nemen maatregelen in het gebied. Er worden sloten verondiept of gedempt, waardoor laaggelegen delen onder water komen te staan. Het veenmos zal hierdoor sterk toenemen. Verder zullen ook de aangrenzende bossen natter worden en zal het zich langzaam ontwikkelen tot hoogveenbos. Rondom het Ringselven zal meer vochtige heide ontstaan in plaats van de huidige grasvlakten.

Provincie Limburg is voor dit gebied voortouwnemer voor het opstellen van het beheerplan. Kijk voor meer informatie over de Weerter- en Budelerbergen & Ringselven op de website van de provincie Limburg

Partners

In dit gebied werkt de provincie samen met provincie Limburg, waterschap De Dommel, gemeente Cranendonck, Brabants Landschap en Natuurmonumenten.

Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak

Naast het beheerplan past de provincie hier samen met betrokkenen een groenblauwe gebiedsgerichte aanpak toe. Deze aanpak omvat zowel het natuurgebied zelf als de omliggende omgeving. Verschillende gebiedspartners werken samen in dit gebied aan oplossingen die leiden tot sterkere natuur, voldoende water van betere kwaliteit, een goede bodem en een duurzame toekomst voor de landbouw.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het gebied in de Kaartbank van de provincie of de website van Natura 2000. Zie ook het kaartje (jpg, 62 kB) met de ligging van het gebied.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.