Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek


Het Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek vormen samen één waterrijk gebied ten zuidwesten van 's-Hertogenbosch. Het ligt in de overgang van de hogere zandgronden, laagveen en het rivierengebied van de Maas. Enkele beekdalen kruisen hier de dekzandruggen Drunen-Oss. Door de ligging in deze overgangszone zijn in het gebied zeldzame basenminnende water-, moeras- en graslandvegetaties aanwezig.

Downloads

Het laaggelegen gebied werd vroeger gebruikt als militair inundatiegebied ter verdediging van ’s-Hertogenbosch en als overlaatgebied voor water dat niet door de Maas, Dommel of Aa afgevoerd kon worden. Ook nu heeft het gebied nog een waterbergende functie om overstromingen in 's-Hertogenbosch te voorkomen.

Wat is het doel?

In het gebied zijn veel zeldzame hooilanden aanwezig, zoals blauwgraslanden, glanshaverhooilanden en heischrale graslanden en overgangs- en trilvenen. Het Natura 2000-gebied is daarnaast aangewezen als leefgebied voor pimpernelblauwtjes (vlindersoorten), modderkruipers (vissoorten) en kranswieren (waterplanten). De hooilanden vormen de enige locatie in Nederland waar het pimpernelblauwtje voorkomt. De hooilanden, en daarmee ook het pimpernelblauwtje, zijn afhankelijk van het basenrijke kwelwater, dat goed maaibeheer is en weinig of geen bemesting nodig heeft. Ook mogen niet te veel verontreinigende, verzurende en vermestende stoffen uit de omgeving toestromen via water bodem en lucht.

Welke maatregelen zijn er nodig?

In het gebied worden veel maatregelen genomen om zo veel mogelijk kwelwater in het gebied vast te houden. Hiervoor wordt de afwatering veranderd, worden er stuwtjes aangelegd en wordt het waterpeil op allerlei manieren verhoogd. Ook worden hooilanden extra gemaaid en wordt het beheer van sloten afgestemd op de bijzondere planten en dieren die er leven. Daarnaast is in het Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek honderden hectares opnieuw ingericht als Natte Natuurparel en waterbergingsgebied. Hiermee worden in het gebied de grootste knelpunten opgelost, met als doel herstel en uitbreiding van het leefgebied voor bijzondere planten- en diersoorten, voldoende water van goede kwaliteit en het tegengaan van verdroging en vermesting. Alle maatregelen die nodig zijn, staan beschreven in het beheerplan (pdf, 35 MB).

Partners

In dit gebied werkt de provincie samen met de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Heusden en Vught, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en waterschap Aa en Maas.

Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak

Naast het beheerplan past de provincie hier samen met betrokkenen een groenblauwe gebiedsgerichte aanpak toe. Deze aanpak omvat zowel het natuurgebied zelf als de omliggende omgeving. Verschillende gebiedspartners werken samen in dit gebied aan oplossingen die leiden tot sterkere natuur, voldoende water van betere kwaliteit, een goede bodem en een duurzame toekomst voor de landbouw.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het gebied in de kaartbank van de provincie of natura2000.nl. Zie ook het kaartje (png, 71 kB) met de ligging van het gebied.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.