Natura 2000 beheerplannen


Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden. Deze gebieden krijgen extra bescherming, omdat het leefgebieden van bedreigde plant- en diersoorten zijn.

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden, die zijn aangewezen door de Europese Unie. In deze gebieden wordt gewerkt aan de Natura 2000-doelen; het herstel en behoud van dier- en plantensoorten. In Brabant liggen 21 Natura 2000-gebieden. De provincie is verantwoordelijk voor de beheerplannen van 15 van deze gebieden. Voor de overige plannen in Brabant zijn het Rijk (Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat) en de de provincies Gelderland en Limburg verantwoordelijk. Waar deze gebieden zich bevinden vindt u in het overzichtskaartje (pdf, 911 kB). In de beheerplannen zijn de afspraken ter bescherming van de natuur per gebied vastgelegd.

Natura 2000 beheerplannen

Een overzicht van Natura 2000-gebieden met maatregelen die genomen worden per gebied met de uitvoerende partij, leest u in de brochure Beheerplannen Natura 2000-gebieden (pdf, 6.3 MB) In een gebied kan spanning optreden tussen de ecologische waarden en economische bedrijvigheid binnen en buiten een gebied. Een bedreiging voor een gebied als Kampina & Oisterwijkse Vennen is bijvoorbeeld de verdroging en stikstofdepositie door het gebruik van het omliggende gebied voor landbouw, industrie en verkeer. De provincie legt daarom in het beheerplan vast welke activiteiten op welke wijze mogelijk zijn. Beschermen, gebruiken en beleven van de natuur moet hierin zo goed mogelijk worden gecombineerd. Bij het opstellen van de beheerplannen worden terreinbeheerders, overheidsorganisaties en belangenvertegenwoordigers betrokken. Per gebied worden de wensen en zorgen in kaart gebracht.

Uitgangspunten van beheerplannen

Uitgangspunt bij het opstellen van de beheerplannen is het realiseren van ecologische doelen met respect voor de belangen van particulieren en ondernemers. In de plannen is uitgewerkt hoe beleven, gebruiken en beschermen van de Nederlandse natuur kunnen samengaan. De provincie maakt daarbij een afweging tussen wat nodig is om alle belangen zo goed mogelijk te dienen. Het beperken van activiteiten gebeurt alleen als het echt noodzakelijk is voor het overleven van zeldzame plant- en diersoorten.

Stikstof in Natura 2000-gebieden

Voor een groot deel van de Natura 2000-gebieden geldt een overbelasting van stikstof door veehouderijen, industrie en verkeer. Hierdoor komen de Natura 2000-doelen in gevaar. Daarom bevatten de beheerplannen voor deze Natura 2000-gebieden maatregelen om stikstof terug te dringen.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.