Boschhuizerbergen


De Boschhuizerbergen ligt voor het grootste deel in de provincie Limburg, maar enkele hectaren liggen in de provincie Noord-Brabant tussen de Peel en de Maas. Dit stuifzandgebied is vooral bekend om de vele jeneverbesstruiken. In het Brabantse deel ligt vooral hoogveenbos.

Wat is het doel?

Diverse habitattypen- en soorten ervaren een negatief effect van de hoge stikstofdepositie in het gebied, wat leidt tot vermesting, verzuring en verdroging van de bodem. Om de voor het gebied aangewezen habitattypen- en soorten te beschermen, zijn er extra beheermaatregelen nodig. De bescherming in het gebied wordt gericht op de stuifzandheide met struikhei, zandverstuivingen, jeneverbesstruiken en het zwakgebufferde ven.

Welke maatregelen zijn er nodig?

Maatregelen die in het gebied plaatsvinden, zijn onder andere bedoeld om verdroging van het gebied tegen te gaan. Sloten worden daarom ondieper gemaakt of volledig gedempt. Het zwakgebufferde ven zal hier uiteindelijk profijt van hebben. Om de kwaliteit van de vele jeneverbesstruiken in het Limburgse deel te behouden, moeten boomsoorten die van oorsprong niet in het gebied thuishoren plaatsmaken voor stuifzandheiden en zandverstuivingen.
Provincie Limburg is voor dit gebied voortouwnemer voor het opstellen van het beheerplan. Kijk voor meer informatie over de Boschhuizerbergen op de website van de provincie Limburg

Partners

In dit gebied werkt de provincie samen met de provincie Limburg, waterschap Aa en Maas, Landgoed Geijsteren en het Limburgs Landschap.

Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak

Naast het beheerplan past de provincie hier samen met betrokkenen een groenblauwe gebiedsgerichte aanpak toe. Deze aanpak omvat zowel het natuurgebied zelf als de omliggende omgeving. Verschillende gebiedspartners werken samen in dit gebied aan oplossingen die leiden tot sterkere natuur, voldoende water van betere kwaliteit, een goede bodem en een duurzame toekomst voor de landbouw.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het gebied in de Kaartbank van de provincie of de website van Natura 2000. Zie ook het kaartje (jpg, 58 kB) met de ligging van het gebied.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.