Kampina & Oisterwijkse Vennen


De Kampina en Oisterwijkse Vennen liggen redelijk centraal in Brabant. Het gebied is 2.278 hectare groot en ligt tussen de gemeenten Boxtel, Oirschot, Oisterwijk en Tilburg. Het gebied is uniek vanwege de natte heide met vennen geurende gagelstruwelen, beemden, loofbossen en blauwgraslanden.

Downloads

In het gebied liggen bijzondere blauwgraslanden en oude bossen.

Wat is het doel?

De grootste bedreigingen in het gebied zijn verdroging en stikstofneerslag. De omliggende gebieden met landbouw, industrie en verkeer zorgen voor een overmaat aan stikstof. Dit leidt tot verzuring van de bodem en ondiepe grondwater, wat weer een negatief effect heeft op planten en dieren in het gebied.

Welke maatregelen zijn er nodig?

Samen met experts is vastgesteld dat de waterloop in de Heiloop gedempt moest worden voor het voortbestaan van de blauwgraslanden. Ook in andere delen is herstel van de waterstructuur en een actief beheer nodig. Zo heeft de Beerze haar meanders weer terug gekregen. Deze bochten in de beek zorgen voor meer afwisseling van stroming, zandafzetting en schaduw. Dit verbetert de kwaliteit van het water, wat weer goed is voor allerlei dieren en planten in en om de beek. Ook voor de uitgestrekte heide en vele vennen zijn een uitgebreid pakket aan herstelmaatregelen uitgevoerd, zoals begrazen, chopperen en het vrijmaken van de venoevers. Alle maatregelen die nodig zijn, staan beschreven in het beheerplan (pdf, 16 MB).

Partners

In dit gebied werkt de provincie samen met de gemeenten Boxtel, Oirschot en Oisterwijk, waterschap De Dommel, Brabants Landschap en Natuurmonumenten.

Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak

Naast het beheerplan past de provincie Noord-Brabant hier samen met betrokkenen een groenblauwe gebiedsgerichte aanpak toe. Deze aanpak omvat zowel het natuurgebied zelf als de omliggende omgeving. Verschillende gebiedspartners werken samen in dit gebied aan oplossingen die leiden tot sterkere natuur, voldoende water van betere kwaliteit, een goede bodem en een duurzame toekomst voor de landbouw.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het gebied in de kaartbank van de provincie of op natura2000.nl. Zie ook het kaartje (png, 70 kB) met de ligging van het gebied.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Leefgebiedsplan Kampina & Oisterwijkse Vennen

Natuurmonumenten werkt aan de natuurherstelwerkzaamheden in de Kampina & Oisterwijkse Vennen