Regte Heide en Riels Laag


Het natuurgebied Regte Heide en Riels Laag ligt ten zuiden van Riel in de gemeente Goirle en heeft een totale oppervlakte van 540 hectare. Het is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de bijzondere overgangen van de heide met vennen naar de beekdalen van de Oude- en Poppelsche Leij. In Regte Heide en Riels Laag is niet alleen de natuur bijzonder, maar ook het landschap door de grote hoogteverschillen.

Downloads

Het gebied bestaat uit droge en vochtige heide, moerassige laagten, zure en zwakgebufferde vennen en loof- en naaldbossen. Deze afwisseling biedt mogelijkheden voor zeldzame planten.

Wat is het doel?

De Regte Heide en Riels Laag heeft als doel om de unieke combinatie van planten en dieren in het gebied te behouden en de kwaliteit van instandhouding te verhogen. Alleen door verdroging, vermesting en verzuring staat het gebied erg onder druk. Planten en dieren dreigen hierdoor te verdwijnen. Om de kwaliteit te verbeteren zijn er verschillende maatregelen nodig.

Welke maatregelen zijn er nodig?

Een te hoge stikstofuitstoot in en om de gebieden hebben een negatief effect op de natuur. Om dit te verminderen, zijn maatregelen hard nodig. Stikstof heeft een verzurende en vermestende werking, alleen kunnen vele planten hier niet tegen. Om overwoekering te voorkomen en de oorspronkelijke planten te behouden en de kans te geven om te groeien, wordt het gebied begraasd, gemaaid en geplagd (verwijderen van bovenste grondlaag met begroeiing). Daarnaast wordt er gewerkt aan het herstel van het grondwatersysteem. Om verdroging van het gebied te voorkomen, wordt er geprobeerd zo veel mogelijk water vast te houden. Om ook in de toekomst de juiste maatregelen te blijven nemen, wordt er onderzoek gedaan naar hoe vermossing van de heide tegengegaan kan worden. Alle maatregelen die nodig zijn, staan beschreven in het beheerplan (pdf, 32 MB).

Partners

In dit gebied werkt de provincie samen met Brabants Landschap, de gemeente Tilburg en de waterschappen De Dommel en Brabantse Delta.

Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak

Naast het beheerplan past de provincie hier samen met betrokkenen een groenblauwe gebiedsgerichte aanpak toe. Deze aanpak omvat zowel het natuurgebied zelf als de omliggende omgeving. Verschillende gebiedspartners werken samen in dit gebied aan oplossingen die leiden tot sterkere natuur, voldoende water van betere kwaliteit, een goede bodem en een duurzame toekomst voor de landbouw.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het gebied in de Kaartbank van de provincie of de website van Natura 2000. Zie ook het kaartje (png, 153 kB) met de ligging van dit gebied.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.