Strabrechtse Heide en Beuven


De Strabrechtse Heide en haar omgeving, tussen Heeze en Someren, is met haar 1.850 hectare het grootste aaneengesloten heidegebied van Noord-Brabant. Het gebied wordt gekenmerkt door een afwisseling van droge stukken met heide, kleine stuifzanden en laagtes met natte heide en vennen.

In het oosten bevindt zich de grootste ven van ons land, namelijk het Beuven.

Wat is het doel?

Voor de te beschermen habitattypen- en soorten in het gebied zijn vooral herstelmaatregelen van de bodem en hydrologie van groot belang. Doordat de verschillende habitatten aaneengesloten in het gebied voorkomen, is er een overgang aanwezig van beekdal tot droge heide. Het versterken en herstellen van deze overgang zorgt dat de diverse natuurwaarden en soorten, die binnen het gebied aanwezig zijn, zichzelf duurzaam in stand kunnen houden. Naast de benodigde maatregelen rondom bodem en hydrologie is het belangrijk dat het heidebeheer zo goed mogelijk aansluit bij het voormalige gebruik van dit landschap. Verschillende maatregelen dragen hieraan bij. Binnen het heidelandschap in dit gebied ligt er een opgave voor uitbreiding en kwaliteitsverbetering van zeer zwak gebufferde vennen.

Welke maatregelen zijn er nodig?

Rondom het Beuven is één van de eerste grote landelijke venherstelprojecten uitgevoerd. Daarna zijn er nog meer verschillende maatregelen uitgevoerd, dat inmiddels heeft geleid tot de terugkeer van zeldzame habitattypen- en soorten. Ook zijn er vele beheer- en inrichtingsmaatregelen uitgevoerd. Mede hierdoor is het gebied aangewezen als insectenreservaat. Alle maatregelen die nodig zijn, staan beschreven in het beheerplan (pdf, 9.5 MB).

Partners

In dit gebied werkt de provincie samen met de gemeenten Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende en Someren, waterschappen De Dommel en Aa en Maas, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Bosgroep Zuid-Nederland, Konings Rentmeesters en ZLTO.

Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak

Naast het beheerplan past de provincie Noord-Brabant hier samen met betrokkenen een groenblauwe gebiedsgerichte aanpak toe. Deze aanpak omvat zowel het natuurgebied zelf als de omliggende omgeving. Verschillende gebiedspartners werken samen in dit gebied aan oplossingen die leiden tot sterkere natuur, voldoende water van betere kwaliteit, een goede bodem en een duurzame toekomst voor de landbouw.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het gebied in de kaartbank van de provincie of op natura2000.nl. Zie ook het kaartje (png, 68 kB) met de ligging van dit gebied.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.