Kempenland-West


Het Natura 2000-gebied Kempenland-West ligt ten zuidwesten van Eindhoven en ten zuidoosten van Tilburg en omvat bijna 2000 hectare waardevolle natuur. Het gebied omvat onder andere de Landschotsche Heide, Mispeleindsche en Neterselsche Heide, Roovertsche Heide en landgoed De Utrecht.

Kempenland-West is aangewezen als een Natura 2000-gebied, omdat daar een mix van grote heidevelden, vennen en verschillende bostypen voorkomt. Ook de beeken Groote Beerze, Kleine Beerze en de Reusel maken onderdeel uit van het gebied.

Wat is het doel?

In het gebied komen kwetsbare planten- en diersoorten voor, zoals de zeldzame drijvende waterweegbree en de kleine modderkruiper. Om deze te behouden, is het nodig dat de waterstructuur in het gebied wordt verbeterd.

Welke maatregelen zijn er nodig?

Om kwetsbare planten- en diersoorten in het gebied te behouden en de staat van instandhouding te verbeteren, wordt naaldbos omgevormd naar natte heide, krijgen sloten en beken een ondiepe slingerloop (meander) en is er actief beheer nodig. Dit betekent onder andere dat er een schaapskudde op de heide graast en worden zomerganzen, de duizendknoop en watercrassula teruggedrongen. Daarnaast worden enkele natuurzones een gedeelte van het jaar afgesloten, omdat recreatie hier voor verstoring zorgt. Bekijk alle maatregelen terug in het beheerplan (pdf, 19 MB).

Partners

In dit gebied werkt de provincie samen met gemeente Eersel, waterschap De Dommel, Brabants Landschap en Brabant Water.

Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak

Naast het beheerplan past de provincie hier samen met betrokkenen een groenblauwe gebiedsgerichte aanpak toe. Deze aanpak omvat zowel het natuurgebied zelf als de omliggende omgeving. Verschillende gebiedspartners werken samen in dit gebied aan oplossingen die leiden tot sterkere natuur, voldoende water van betere kwaliteit, een goede bodem en een duurzame toekomst voor de landbouw.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het gebied in de kaartbank van de provincie of op natura2000.nl. Zie ook het kaartje (png, 74 kB) met de ligging van het gebied.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.