Deze video gaat over Voldoende water

Minder water onttrekken

Zowel in het oppervlaktewater als in het grondwater nemen de hoeveelheden en voorraden af. Op korte termijn is er veel fluctuatie, maar op de langere termijn is de trend dat er een structureel tekort is. Bovendien verwachten we dat door klimatologische veranderingen vaker droogte zal optreden. Om de grondwatervoorraden te voeden, moet er minder water worden onttrokken, en meer water worden aangevuld. 
 
Er valt in Brabant genoeg regen om het ondiepe grondwater te voeden, mits het water- en bodemsysteem wordt ingericht op het vasthouden van water. 
 
Uitgangspunt voor voldoende water is dat Brabant uiterlijk in 2027 voldoet aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) waarbij de grondwatervoorraad weer in balans is en de hydrologische randvoorwaarden voor natuur op orde zijn. 

Klimaatbestendig watersysteem

Voor de langere termijn werken we aan een klimaatrobuust watersysteem met aandacht voor de balans tussen het water vasthouden en aanvaardbare risico’s voor wateroverlast, inclusief de doorvertaling hiervan naar ingelegen en aangelegen functies van het watersysteem zoals natuur, landbouw en mobiliteit.

Zie ook