De beleidsregel bevat de uitgangspunten die Gedeputeerde Staten hanteren bij de uitoefening van bevoegdheden op grond van de Omgevingswet en de Omgevingsverordening Noord-Brabant. Het gaat daarbij om besluiten over:

 • een omgevingsvergunning;
 • een ontheffing;
 • het uitbrengen van advies;
 • het indienen van zienswijzen;
 • het instellen van beroep of het nemen van een interventiebesluit;
 • toezicht en handhaving en
 • de bestuurlijke boete.

Onderwerpen

In de Beleidsregel omgevingsrecht staan beleidsregels over:

 • milieubelastende activiteiten: industriële geur, volksgezondheid en mestbewerking
 • bescherming van natuur: gebiedsbescherming, soortenbescherming, houtopstanden
 • ontgrondingen
 • grondwaterbeheer
 • ruimtelijke onderwerpen: maatwerk omgevingskwaliteit, cultuurhistorische waarden, aardkundig waarden, Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij, stalderen en glas-voor-glasregeling
 • Toezicht en handhaving: bestuurlijke boete Seveso-inrichting, landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht, gedogen fysieke leefomgeving