Duurzaamheidsscan

Duurzaamheid heeft daarom raakvlakken met meerdere beleidsterreinen van de provincie, zoals natuur, sociale veerkracht, duurzame mobiliteit, energie en circulaire economie (groene groei). Per beleidsveld is de invulling van duurzame ontwikkeling verschillend.

Duurzaamheid als randvoorwaarde

Daarnaast is duurzaamheid een belangrijke randvoorwaarde in alles wat de provincie doet. Dit op 3 niveau's: de eigen organisatie, provinciale projecten en provinciaal beleid.

Eigen organisatie

Om inzicht te krijgen in de impact van de eigen organisatie, heeft de provincie in 2018 voor het eerst onze CO2-voetafdruk laten bepalen. Ook voor volgende jaren wordt deze bepaald; binnenkort wordt die voor 2019 en 2020 verwacht en hier gedeeld. Om de eigen CO2-impact structureler aan te pakken, is de provincie bezig met certificering volgens de CO2-prestatieladder.

Provinciale projecten

Op projectniveau betreft het bijvoorbeeld grote ruimtelijke en infrastructurele projecten (de aanleg van wegen). Hierin zoekt de provincie naar oplossingen die minder negatieve effecten op het milieu hebben. Bijvoorbeeld door een hoogwaardige inzet van secundaire materialen.

Provinciaal beleid

Op beleidsniveau gaat het erover of het beleid afkoerst op een toekomst die geen afbreuk doet aan de kansen voor generaties na ons. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare en klimaatneutrale energie en de omvorming van onze lineaire economie naar een circulaire economie.”

Zie ook