Lees meer...

Duurzaamheid heeft daarom raakvlakken met meerdere beleidsterreinen van de provincie, zoals natuur, sociale veerkracht, duurzame mobiliteit, energie en circulaire economie. Per beleidsveld is de invulling van duurzame ontwikkeling verschillend.

Duurzaamheid als randvoorwaarde

Daarnaast is duurzaamheid een belangrijke randvoorwaarde in alles wat de provincie doet. Dit op 3 niveau's: de eigen organisatie, provinciale projecten en provinciaal beleid.

  • Om de eigen CO2-impact structureler aan te pakken, is de provincie bezig met certificering volgens de CO2-prestatieladder.
  • Op projectniveau betreft het bijvoorbeeld grote ruimtelijke en infrastructurele projecten (de aanleg van wegen). Hierin zoekt de provincie naar oplossingen die minder negatieve effecten op het milieu hebben. Bijvoorbeeld door een hoogwaardige inzet van secundaire materialen.
  • Op beleidsniveau gaat het erover of het beleid afkoerst op een toekomst die geen afbreuk doet aan de kansen voor generaties na ons. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare en klimaatneutrale energie en de omvorming van onze lineaire economie naar een circulaire economie.”
Lees minder...