Brabant is een provincie met veel inwoners, bedrijvigheid, verkeersbewegingen én de hoogste veedichtheid van Nederland. Tegelijk koesteren we een rijkdom aan waardevolle Brabantse natuur. Natuur waarin de biodiversiteit onder druk staat, onder invloed van (onder meer) stikstofneerslag en verdroging. Een groot deel van de 21 beschermde Natura 2000-gebieden in Brabant zijn overbelast door stikstof.

In 2019 trok de Raad van State hard aan de rem. Nederland had te lang economische ontwikkelingen laten doorgaan zonder op voorhand de negatieve effecten op natuur weg te nemen. Daar moest direct verandering in komen.

Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof

Samen met partners, ondernemers en inwoners wil de provincie er de komende jaren voor zorgen dat stikstofgevoelige, beschermde natuur weer sterk en robuust wordt, de uitstoot van stikstof fors omlaag gaat en dat er weer voldoende ruimte is voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Brabant. De Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) is een uitvoeringsagenda waarin staat hoe we dat aanpakken. Zie ook: de BOS

En lees verder over het sterker maken van de natuur, het omlaag brengen van stikstofdepositie en mogelijkheden om te ontwikkelen (vergunningaanvraag).

Zie ook