Tot 29 mei 2019 was toestemming daarvoor gebaseerd op het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State heeft het PAS echter ongeldig verklaard. Daardoor kwam de vergunningverlening stil te liggen. Dat heeft grote gevolgen voor projecten in onder meer de bouw, infrastructuur, industrie en landbouw. De overheid werkt aan een nieuwe aanpak stikstof. Maatregelen moeten zorgen voor een dalende lijn van stikstofdepositie op beschermde natuur. Tegelijkertijd willen we ruimte bieden aan maatschappelijke en economische activiteiten. Dat vraagt om een nieuwe balans, waarbij we er niet aan ontkomen dat elke sector minder stikstof moet gaan uitstoten. Intussen kunnen er, onder voorwaarden, wel weer vergunningen worden verleend.

Wat is er aan de hand?

In Europa worden veel dier- en plantensoorten bedreigd. Daarom is er extra bescherming voor bijzondere natuurgebieden. Alle leden van de Europese Unie zijn verplicht deze Natura 2000-gebieden te beschermen. Teveel stikstofuitstoot in de buurt van deze gebieden vormt een bedreiging voor de natuur en de biodiversiteit. Daardoor komt het voortbestaan van planten en diersoorten in gevaar, die we hard nodig hebben voor bijvoorbeeld onze gewassen en voedselproductie. Iedereen die een activiteit onderneemt waarbij stikstof vrijkomt moet een vergunning aanvragen. Daarvoor moet hij aantonen dat de uitstoot geen negatieve effecten heeft op de natuur.

Vergunningen deels weer mogelijk

De 12 provincies hebben de voorwaarden vastgesteld voor het weer verlenen van vergunningen op basis van de Wet natuurbescherming. Het provinciebestuur heeft een beleidsregel vastgesteld waarmee het mogelijk is bepaalde vergunningaanvragen weer af te handelen.

Op weg naar een nieuwe balans

In Brabant staan we voor een hoge kwaliteit van leven. Een omgeving waarin mensen gezond, prettig en veilig kunnen werken, wonen en verblijven. Mede daarom zijn we zuinig op onze natuur en de biodiversiteit. Tegelijkertijd willen we onze sterke economische positie versterken en behouden, huizen blijven bouwen, de bereikbaarheid verbeteren en ruimte geven aan Brabantse bedrijven die zich duurzaam willen ontwikkelen in Brabant. We willen niets liever dan dat onze bedrijvigheid hand in hand gaat met de verscheidenheid aan natuur die Brabant kent. Daarom ontkomen we er niet aan dat ál deze sectoren minder stikstof moeten gaan uitstoten. De nieuwe stikstofregels gelden dan ook voor alle sectoren. Dat betekent dat we – met name in de buurt van beschermde natuurgebieden - moeten zoeken naar een nieuwe balans. En dat we lastige keuzes moeten maken, want niet alles kan. Daarom werken we aan een Brabantse aanpak stikstof.

Gebiedsgerichte aanpak

Onderdeel daarvan is een gebiedsgerichte aanpak. Daarbij combineren we belangrijke economische ontwikkelingen met het wegnemen van stikstofemissie van agrarische en andere bedrijven rondom beschermde natuurgebieden én met natuurherstel in deze gebieden. Voor de 14 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Noord-Brabant stellen we vast waar de uitstoot vandaan komt. Op het overzichtskaartje kunt u zien waarbij de verschillende gebieden liggen. We zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot van stikstof te verminderen en natuurherstel te intensiveren en versnellen. Tegelijkertijd kijken we hoe we ruimte kunnen vinden om economische ontwikkelingen mogelijk te maken.

Platform Aanpak Stikstof in Brabant

Bij de aanpak stikstof in Brabant is en wordt een groot aantal partijen nauw betrokken, zoals collega-overheden en (vertegenwoordigers van) ondernemers, agrariërs, terrein- en natuurbeheerders en brancheorganisaties. Op het informatieplatform www.aanpakstikstofbrabant.nl brengen wij de relevante informatie bij elkaar. Het platform is openbaar en bedoeld voor iedereen die nauw betrokken is en op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen in Brabant. U vindt er achtergrondinformatie en relevante documenten, informatie over bijeenkomsten, nieuws en veelgestelde vragen. U kunt vragen stellen, die wij proberen zo snel mogelijk beantwoorden en u kunt zich aanmelden voor een tweewekelijkse nieuwsbrief.

Zie ook