In de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) staan meer dan 40 maatregelen die bijdragen aan het verminderen van stikstofuitstoot. Naast maatregelen die het Rijk al heeft aangekondigd, omvat de BOS ook 22 provinciale maatregelen voor verschillende sectoren, zoals landbouw, industrie, de bouw, maar ook consumenten. Veel maatregelen die bijdragen aan minder CO2 hebben ook een positief effect op stikstof. De BOS gaat ook in op de vraag hoe de provincie die daling gaat monitoren.

Alle sectoren dragen bij

Leidend principe daarbij is dat alle sectoren bijdragen aan het verlagen van de stikstofdepositie. We nemen hierbij als provincie het initiatief en werken samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers aan het behalen van deze doelen, waarbij we innovatie stimuleren.

Hierbij gaat het onder andere over:

  • Verduurzaming van de landbouw
  • Verduurzaming van verkeer en vervoer door zowel particulieren als bedrijfsleven
  • Verdere verduurzaming van bedrijventerreinen en de bouwsector
  • Agenderen en aanjagen van het bevorderen van daling van de buitenlandse depositie
  • Verduurzaming door consumenten, omdat bewustwording begint bij de Brabander thuis

De tabel in Bijlage A van de BOS geeft een overzicht van alle, in totaal ruim 40, maatregelen die door het Rijk en de provincie worden geïnitieerd om de depositie van stikstof te laten dalen.

Contact

Maatregelen voor minder stikstofuitstoot