In het Beleidskader Milieu 2030 is te lezen welke ambities de provincie op het gebied van externe veiligheid heeft. De provincie wil ten minste voldoen aan de wettelijke normen voor externe veiligheid voor activiteiten die vallen onder provinciaal bevoegd gezag. Denk daarbij bijvoorbeeld aan taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicorelevante bedrijven en aan de ruimtelijke inpassing van risicorelevante activiteiten. Naast het uitvoeren van haar wettelijke taken investeert de provincie in ondersteunende taken. Denk aan kennis delen over, samenwerken bij en monitoring van de effecten op omgevingsveiligheid.

Ruimtelijke ontwikkeling en externe veiligheid

Bij het maken van ruimtelijke plannen is het belangrijk dat het bevoegd gezag rekening houdt met de normen voor het individueel risico en de aandachtsgebieden externe veiligheid rondom bedrijven en transportroutes. Hoe kunnen we de beperkte ruimte in Nederland veilig benutten, maar toch de risico’s voor mensen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk beperken?

Binnen aandachtsgebieden moeten gemeenten afwegen in hoeverre het veilig is voor bewoners. En eventuele veiligheidsmaatregelen treffen. Als hulpmiddel heeft de provincie een stappenplan ontwikkeld. Dit stappenplan helpt gemeenten om de juiste afweging te maken bij ontwikkelingen binnen aandachtsgebieden.

Samenwerking veiligheidspartners

In Brabant doen we veel op het gebied van samenwerking en kennisuitwisseling. De provincie stimuleert, initieert en brengt betrokken veiligheidspartners bij elkaar. Zo is het Kernteam Brabant Veiliger al vele jaren actief. Het kernteam bestaat uit een afvaardiging van veiligheidspartners uit Brabant: gemeenten, de veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en de provincie Noord-Brabant. De provincie organiseert en faciliteert dit en is voorzitter van dit kernteam. Het kernteam deelt kennis over actuele ontwikkelingen met elkaar, signaleert kansen en bereidt bestuurlijke besluitvorming voor.

Zie ook