Dit doen we door het subsidiëren van restauraties, de bescherming van historische landschappen via de omgevingsverordening en door erfgoed als inspiratiebron in te brengen bij ruimtelijke ontwikkeling.

Hoe we omgaan met erfgoed in onze leefomgeving wordt bepaald door de nieuwe Omgevingswet (verwachte inwerkingtreding 1 januari 2024). De Omgevingswet gaat over wet- en regelgeving met betrekking tot bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. Het behoud van cultuurhistorische waardevolle gebieden is daar een onderdeel van. In de provinciale omgevingsverordening (link POV) is geregeld hoe die gebieden beschermd worden.

Brabants erfgoed

Maar, waar vinden we dat erfgoed in Brabant nou eigenlijk? Al het Brabants erfgoed (met uitzondering van het immateriële en roerende erfgoed) is opgenomen in de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW). Het Brabantse erfgoed is voor de provincie een belangrijk onderdeel van de identiteit en geeft het daarom een belangrijke plaats in de verdere ontwikkeling van Brabant. De CHW is vastgesteld in 2010 en op kleine onderdelen aangepast in de herziening 2016. Op de kaart staat erfgoed dat van belang is voor de Brabantse identiteit. Het provinciaal ruimtelijk belang, zoals benoemd in de Omgevingsverordening Noord-Brabant en het Beleidskader Levendig Brabant 2030, hangt hiermee nauw samen.

De CHW geeft verder de meest recente erfgoedinformatie van het rijk, met archeologische en bouwkundige monumenten, met archeologische verwachtingswaarden en met beschermde stads- en dorpsgezichten. Ook geeft de CHW nog alle informatie die eerder op de CHW 2006 te vinden was (ruim 30.000 erfgoedwaarden).

Erfgoed als Inspiratiebron

Cultuurhistorie speelt een belangrijke rol in stedelijke vernieuwing, gebiedsontwikkeling en bij herbestemming van gebouwen en terreinen. Naast het behoud van cultuurhistorische waarden, is erfgoed een inspiratiebron bij het ontwerp van nieuwe gebouwen en openbare ruimten. Bijvoorbeeld door het gebruik van traditionele materialen en bouwmethoden en dankzij aansluiting op historische structuren. Hierbij houden we rekening met de effecten van klimaatverandering, de energietransitie en verduurzaming van monumenten.

Draagvlak en participatie

Het begrijpen van de geschiedenis van een gebied en het rekening houden met de wensen en behoeften van de lokale bevolking is belangrijk bij het maken van plannen voor de ontwikkeling van de ruimte.
Door dit te doen, creëren we meer steun voor nieuwe ontwikkelingen. Het Europese verdrag van FARO benadrukt het belang van het betrekken van inwoners bij erfgoed. Erfgoed omvat niet alleen historische locaties, objecten en tradities, maar ook de betekenissen die mensen eraan geven en hoe het wordt gebruikt. Als alle belanghebbenden betrokken zijn, kan erfgoed een bron zijn voor ontwikkeling op het gebied van ruimte, samenleving, economie en democratie. Cultureel erfgoed is daarom een gedeelde verantwoordelijkheid van erfgoedgemeenschappen, erfgoedinstellingen, overheden, burgers, ondernemers en anderen in de samenleving.

Erfgoed en vrijetijd, recreatie en toerisme

Tot slot is erfgoed ook een belangrijk motief voor een bezoek aan Brabant. Toeristen komen vaak naar een regio om de geschiedenis en cultuur te ervaren van het betreffende gebied. Meer weten over het bijzondere erfgoed dat Brabant rijk is? Bekijk dan onze erfgoedprojecten. Mocht je inspiratie op willen doen over al het moois dat onze provincie te bieden heeft, bekijk dan de website van VisitBrabant; onze partner op het gebied van toerisme en recreatie in Brabant.