Watermolenlandschappen


Ook de watermolenlandschappen zijn belangrijk Brabants erfgoed. In het stroomgebied van de Dommel staan meerdere historische watermolens. Deze watermolens hebben zowel historisch als strategisch een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Brabant. Ook nu is er weer een belangrijke rol voor ze weggelegd. De watermolens en het herstel van de omliggende landschappen worden namelijk ingezet voor klimaatadaptatie.

Het wordt steeds duidelijker dat de landschappelijke, ecologische en hydrologische effecten van watermolens veel verder reiken dan eerder werd aangenomen. Om de verbinding met de watermolen en het omringende landschap te versterken, loopt het project Watermolenlandschappen voor klimaatadaptatie.

Landschapsverandering voor klimaatadaptatie

Historische watermolens worden ingezet voor waterbuffering en –berging. De aanpak creëert ten minste 300 à 400 hectare waardevol beeklandschap. In natte perioden ontstaat er extra ruimte voor waterberging. In droge perioden houden de watermolenlandschappen water juist langer vast. Dit voorkomt verdroging van natuur- en landbouwgrond, een onderwerp dat de laatste jaren zorgt voor hoofdbrekens. Daarnaast dragen watermolens bij aan het voorkomen van de wateroverlast benedenstrooms. De Dommel meandert namelijk door stedelijk gebied, waardoor hittestress in die gebieden wordt verminderd.

Beleefbaarheid verhogen

De watermolenlandschappen zorgen ook voor extra mogelijkheden wat betreft recreatie en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Zo staan bijvoorbeeld het verbeteren of vernieuwen van wandel- en fietsroutes op de planning. Ook is er een samenwerking met Van Gogh Brabant en het gebied Van Gogh Nationaal Park (i.o.). De watermolenlandschappen worden gezien als aanknopingspunten voor klimaatadaptatie, gebiedsontwikkeling, natuurbehoud en recreatieversterking.

Start aanpak 3 watermolenlandschappen

Drie concrete uitvoeringsprojecten starten met verschillende omstandigheden en (technische) ontwerp- en onderzoeksvragen. Het gaat om de watermolen in Spoordonk in de gemeente Oirschot, de Opwettense watermolen in de gemeenten Nuenen en Eindhoven en de watermolen in Venbergen in de gemeente Valkenswaard, liggend in het natuurgrenspark De Groote Heide. Door de verschillen in aanpak vullen de resultaten van de drie uitvoeringsprojecten elkaar goed aan.

Kijk voor meer informatie op watermolenlandschappen.nl.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.