De verordening treedt gelijktijdig met de Omgevingswet in werking.

Voor wie gelden de regels?

In de Omgevingsverordening staan regels voor:

 • Burgers en bedrijven. Dit zijn zogenaamde rechtstreeks werkende regels voor activiteiten. Deze regels bevatten voorwaarden om bepaalde activiteiten te verrichten en geven ook aan of je bijvoorbeeld eerst een melding moet doen voordat je mag beginnen.
 • Bestuursorganen van de overheid. Dit zijn zogenaamde instructieregels. Met deze regels kan de provincie een opdracht geven aan gemeenten over onderwerpen die zij in het bestemmingsplan moeten opnemen of aan het waterschap over de manier waarop ze hun taken uitvoeren.

Wijzigingen door Omgevingswet

De huidige regels in de Interim omgevingsverordening zijn gehanteerd als uitgangspunt. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:

 • Vanwege het vervallen van de Wet bodembescherming zijn nieuwe regels opgenomen om verontreiniging van het grondwater te voorkomen. Het voorstel is om daarvoor ook voorbeschermingsregels vast te stellen.
 • De aanwijzing van voor verzuring gevoelige kwetsbare gebieden (Wav-kaarten) is vervallen.
 • De rechtstreeks werkende regels voor de ontwikkeling van veehouderij en mestbewerking worden vervangen door voorbeschermingsregels.
 • Er is een attentiezone geluid opgenomen langs provinciale wegen waarbinnen aandacht wordt gevraagd voor het oprichten van geluidgevoelige bebouwing.

Wijzigingen door nieuwe inzichten

 • Er zijn regels opgenomen voor een maximale boordiepte voor bodemenergiesystemen.
 • Er zijn regels opgenomen voor grondverzet in grondwaterbeschermingszones, inclusief de toepassing van PFAS-houdende grond.
 • De regels voor het kappen van houtopstanden zijn aangepast aan de Brabantse Bossenstrategie.
 • Omgevingskwaliteit heeft een centrale plek gekregen bij de instructieregels voor het omgevingsplan aan gemeenten. Er zijn regelingen voor maatwerk opgenomen ter versterking van omgevingskwaliteit.
 • De mogelijkheden voor collectieve woonvormen in het buitengebied zijn verruimd.
 • Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de werkingsgebieden die aangeven waar welke regels gelden. Naast actualisaties zijn er ook gebieden vervallen of samengevoegd.

Interim omgevingsverordening (IOV)

Totdat de Omgevingsverordening in werking treedt, geldt de Interim Omgevingsverordening.

Raadplegen

U kunt de omgevingsverordening raadplegen via brabant.nl/omgevingsverordening. De Nota van inspraak en het statenvoorstel tot vaststelling van de omgevingsverordening kan u downloaden onderaan deze pagina.

Zie ook