De Omgevingsverordening treedt, gelijktijdig met de Omgevingswet, op 1 januari 2024 in werking. Totdat de Omgevingsverordening in werking treedt, geldt Interim Omgevingsverordening.

Voor wie gelden de regels?

In de Omgevingsverordening staan regels voor:

  • Initiatiefnemers, inwoners en bedrijven. Dit zijn zogenaamde rechtstreeks werkende regels voor activiteiten. Deze regels bevatten voorwaarden om bepaalde activiteiten te verrichten en geven ook aan of je bijvoorbeeld eerst een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen voordat je met de activiteit mag beginnen.
  • Bestuursorganen van de overheid. Dit zijn zogenaamde instructieregels. Met deze regels geeft de provincie een opdracht aan gemeenten over onderwerpen die zij in het omgevingsplan moeten opnemen of aan een waterschap over de manier waarop ze hun taken uitvoeren.

De Omgevingsverordening Noord-Brabant

De Omgevingsverordening Noord-Brabant is op 11 maart 2022 vastgesteld door Provinciale Staten. U kunt de Omgevingsverordening raadplegen via: brabant.nl/omgevingsverordening
Ten opzichte van de huidige regels in de Interim omgevingsverordening zijn er verschillende wijzigingen doorgevoerd. Deze zijn in de Algemene toelichting op de Omgevingsverordening opgenomen.

Ontwerp Wijziging Omgevingsverordening, veegronde

Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingsverordening op 1 januari 2024 is het nodig om de Omgevingsverordening op onderdelen te wijzigen. Daarvoor is op 4 juli 2023 de ontwerp ‘Wijziging Omgevingsverordening, veegronde’ vastgesteld door Gedeputeerde Staten.
Het gaat hoofdzakelijk om technisch juridische aanpassingen. Daarnaast zijn enkele noodzakelijke wijzigingen opgenomen. De wijzigingen zijn (kort) toegelicht in de statenmededeling die u kan downloaden.

De ontwerpwijziging ligt met ingang van 11 juli tot en met 21 augustus ter inzage.
Binnen de terinzageleggingstermijn kunnen ook zienswijzen bij Gedeputeerde Staten worden ingediend. U kunt de ontwerpwijziging raadplegen en desgewenst ook een zienswijze indienen via: www.brabant.nl/Ovrveegronde

Participatietraject Tour de Brabant

Voor het opstellen van de omgevingsverordening ging de provincie met een grote groep belanghebbenden in gesprek.

Zie ook