Denk bijvoorbeeld aan het beschermen van belangrijke waarden als het drinkwater of de natuurgebieden. Die regels staan in de Omgevingsverordening Noord-Brabant.

Voor wie gelden de regels?

In de Omgevingsverordening staan regels voor:

  • Initiatiefnemers, inwoners en bedrijven. Dit zijn zogenaamde algemene regels voor activiteiten. Deze regels bevatten voorwaarden om bepaalde activiteiten te verrichten en geven ook aan of je bijvoorbeeld eerst een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen voordat je met de activiteit mag beginnen.
  • Bestuursorganen van de overheid. Dit zijn zogenaamde instructieregels. Met deze regels geeft de provincie een opdracht aan gemeenten over onderwerpen die zij in het omgevingsplan moeten opnemen of aan een waterschap over de manier waarop ze hun taken uitvoeren.

De Omgevingsverordening Noord-Brabant

De Omgevingsverordening Noord-Brabant kunt u raadplegen via brabant.nl/omgevingsverordening. De Omgevingsverordening vervangt de Interim omgevingsverordening (IOV). De wijzigingen die ten opzichte van de IOV zijn doorgevoerd, zijn in de Algemene toelichting op de Omgevingsverordening opgenomen.

Overgangsrecht

Voor plannen die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage zijn gelegd of vergunningen die voor die datum zijn aangevraagd, blijft het oude recht gelden zoals opgenomen in de Interim omgevingsverordening. Daarom blijft deze voorlopig beschikbaar.

Voorbereidingsbesluit

De provincie heeft vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet een voorbereidingsbesluit (provinciaal blad 2023-14643) vastgesteld waardoor voorbeschermingsregels in het tijdelijk regelingdeel van het omgevingsplan van gemeenten worden geplaatst.

Dit voorbereidingsbesluit heeft als doel dat bestaande regels, die waren opgenomen in de Wet bodembescherming of de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant, blijven gelden onder de Omgevingswet. Er zijn regels opgenomen om grondwaterverontreiniging te voorkomen bij bouwactiviteiten, regels voor de ontwikkeling van veehouderijen, mestbewerking en grootschalige logistiek.