Advies en samenwerken


Soms moet er advies gevraagd worden aan de provincie bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor een activiteit. Dit staat in het Omgevingsbesluit. Het gaat vaak om activiteiten waarvoor de wet een bevoegdheid heeft gelegd bij de provincie. De provincie kan soms zelf gevallen aanwijzen waarvoor advies gevraagd moet worden.

Voor activiteiten waarvoor de provincie bevoegd is om te beslissen op een enkelvoudige aanvraag voor een omgevingsvergunning, moet advies (met instemming) gevraagd worden bij de provincie als een meervoudige aanvraag ook op die activiteit betrekking heeft. Daarnaast staan er in de wet nog enkele adviesverplichtingen vanwege andere activiteiten. In de meeste gevallen wordt het advies namens de provincie uitgebracht door de omgevingsdienst.

Advies bij Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)

Gemeenten kunnen voor ontwikkelingen die niet in het omgevingsplan passen een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) verlenen. Op grond van artikel 16.15d Omgevingswet kunnen Gedeputeerde Staten gevallen aanwijzen als dat vanuit de belangen van de provincie nodig is. Als er gevallen zijn aangewezen, staat in artikel 4.25 van het Omgevingsbesluit dat gemeenten in zo’n geval advies en instemming moeten vragen bij Gedeputeerde Staten.

Gedeputeerde Staten hebben bij besluit van 7 november 2023 (Provinciaal blad 2023-13585) gevallen aangewezen op grond van de wet. Hierbij hebben zij besloten in alle gevallen af te zien van instemmingsrecht. Gedeputeerde Staten vinden het verder belangrijk dat de provincie zoveel mogelijk al in de voorfase betrokken wordt bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving (voorkantsamenwerking). Daarom is er geen advies nodig als de vergunning voor de BOPA wordt verleend conform de gemaakte afspraken uit het vooroverleg. Voor het vragen van advies bij een BOPA wordt een speciaal e-formulier vastgesteld.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.