Wijziging Omgevingsverordening


De Omgevingsverordening kan gewijzigd worden. Daarvoor gelden aparte procedures. Vastgestelde wijzigingen worden direct verwerkt in de Omgevingsverordening.

Een wijziging kan betrekking hebben op een aanpassing van de grenzen van locaties of van de regels. Regelaanpassingen kunnen bijvoorbeeld nodig zijn vanwege de vaststelling van nieuw beleid. Periodiek wordt bezien of een wijziging van de regels wenselijk is.

Ontwerp regelwijziging

Op 28 mei 2024 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp TAM-Omgevingsverordening – regelwijziging 1 vastgesteld. U kunt deze ontwerpwijziging raadplegen via brabant.nl/Ovrregelwijziging. Het ontwerp ligt van 31 mei 2024 tot en met 11 juli 2024 ter inzage. Gedurende die termijn kan eenieder een zienswijze indienen. Zienswijzen dient u bij voorkeur digitaal in via bovenstaande link. De voorgestelde wijzigingen zijn voornamelijk ingegeven vanuit de uitvoeringspraktijk. In de Statenmededeling van 28 mei 2024 (pdf, 87 kB) kunt u daar meer over lezen. Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • Technische wijzigingen en herstel van omissies
  • Het opnemen van locaties en instructieregels voor Grondwatermeetpunten
  • Het opnemen van nieuwe agrarische beëindigingsregelingen, zoals de Lbv en Lbv+
  • Een aanscherping van de instructieregels voor zon op land vanwege de zonnebrief van het Rijk van oktober 2023. Voor lopende trajecten is overgangsrecht opgenomen
  • Een verduidelijking waar het Natuurnetwerk Nederland ligt binnen het Natuur Netwerk Brabant (NNB) met daaraan gekoppeld een aanpassing van het compensatiebeleid

Kaartaanpassingen

Elk jaar vinden twee wijzigingsrondes plaats waarbij de begrenzing van de locaties in de Omgevingsverordening, na terinzagelegging van een ontwerp, kunnen worden gewijzigd door een besluit van Gedeputeerde Staten. Hierbij worden de locaties in de Omgevingsverordening aangepast als dat nodig is vanwege vastgestelde en in werking getreden omgevingsplannen.

Gemeenten of waterschappen kunnen ook een gemotiveerd verzoek indienen om grenzen van locaties te wijzigen. Een aanpassing naar aanleiding van een verzoek wordt na een positieve beoordeling in de volgende actualisatieronde meegenomen. Dat betekent in principe dat verzoeken die voor 1 januari worden ingediend worden meegenomen in de eerste ronde (terinzagelegging mei/ juni en vaststelling in september) en verzoeken ingediend voor 1 juli in de 2e ronde (ter inzage december/ januari en vaststelling einde 1e kwartaal).


Bestanden

Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.